2019

Urafstemning om vedtægtsændringer

Bestyrelsen fremsatte på foreningens generalforsamling den 6. marts et forslag til vedtægtsændringer, der bl.a. har til formål at ændre bestyrelsens størrelse og justere, hvor lang en sammenhængende periode, dens medlemmer kan sidde i bestyrelsen. Generalforsamlingen godkendte det samlede forslag, som kan læses her, hvorfor det nu sendes i urafstemning blandt medlemmerne.

07. maj 2019

 

Afstemning

Bestyrelsen fremsatte på generalforsamlingen et forslag til ændringer af vedtægterne, så de lever op til principperne for good governance, og flugter med Ledernes Hovedorganisations vedtægter for, hvor lang en sammenhængende periode, bestyrelsesmedlemmer kan sidde i bestyrelsen.

 

Samtidig foreslås det, at bestyrelsen går fra 16 til 12 medlemmer. Dette vil efter vedtægtsændringerne ske gradvist over en årrække ved, at de fire valggrupper – én efter én – over fire år reduceres fra fire til tre bestyrelsesmedlemmer. Hvis bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen i løbet af deres valgperiode, kan bestyrelsen vælge ikke at genbesætte evt. vakante pladser ved det efterfølgende bestyrelsesvalg, hvilket vil fremskynde processen.


Endelig er der nogle ændringer, der sikrer, at medlemskommunikation i forbindelse med urafstemninger kan foregå udelukkende digitalt.

 

Det oprindelige forslag til vedtægtsændringer omfattede desuden en tilføjelse til §9 vedr. suspension/ekskludering af bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen valgte bestyrelsen af trække dette ændringsforslag, hvorfor det ikke længere er en del af de samlede vedtægtsændringer.
 
Generalforsamlingen tiltrådte de foreslåede ændringer af vedtægterne og bestyrelsen indstiller, at de samlede ændringerne godkendes ved urafstemningen.
 
Det samlede forslag kan ses nedenfor.

 

Har du ikke modtaget elektronisk stemmeseddel?
Hvis du ikke har modtaget et unikt link til urafstemningen kan det skyldes, at du ikke har oplyst en e-mailadresse i medlemssystemet.

Det kan også skyldes, at du har oplyst en e-mailadresse som du ikke længere bruger, eller at mailen er endt i ”uønsket post” i dit mailprogram.

Tjek og opdatér din e-mailadresse på Mit Lederne.

Du får ikke automatisk tilsendt spørgeskemaet, når du har opdateret dine kontaktoplysninger.

Hvis du ikke har modtaget din elektroniske stemmeseddel, men gerne vil deltage i urafstemningen, bedes du kontakte os på mail@ledernesoefart.dk.

§8. Formand

Stk. 1

Bestyrelsen vælger hvert år en formand (President) blandt bestyrelsens medlemmer. Formanden er foreningens leder. Formanden modtager et vederlag aftalt med bestyrelsen. Formandens faste opgaver og ansvarsområder skal fremgå af bestyrelsens forretningsorden.

Forslag til ny vedtægt (Ændringen er angivet med fed)

Blandt sin midte vælger bestyrelsen hvert år en formand (President). Formanden er foreningens leder. Formanden modtager et vederlag aftalt med bestyrelsen. Formandens faste opgaver og ansvarsområder skal fremgå af bestyrelsens forretningsorden

Stk. 3

Bestyrelsen vælger hvert år en næstformand, der leder bestyrelsen ved formandens forfald. Har næstformanden også forfald, indtræder direktøren i bestyrelsen som fungerende formand. Næstformanden kan efter aftale med formand og bestyrelse varetage fastlagte opgaver.


Forsalg til ny vedtægt (Ændringen er angivet med fed)

Blandt sin midte vælger bestyrelsen
hvert år en næstformand (Senior Vice President), der leder bestyrelsen ved formandens forfald. Har næstformanden også forfald, indtræder direktøren i bestyrelsen som fungerende formand. Næstformanden kan efter aftale med formand og bestyrelse varetage fastlagte opgaver.

§9. Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af 16 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen, samt en repræsentant for de studerende medlemmer. De studerendes repræsentant, der skal være medlem, vælges af og blandt de studerende efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen.


Forslag til ny vedtægt (Ændringen er angivet med fed)

Bestyrelsen består af 12 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen og for maksimalt 3 sammenhængende perioder, samt en repræsentant for de studerende medlemmer. De studerendes repræsentant, der skal være medlem, vælges af og blandt de studerende efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen.

Stk. 8

Bestyrelsen tegnes af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves mindst 5 bestyrelsesmedlemmers underskrift, hvoraf formandens skal være den ene. I øvrige økonomiske forhold underskriver direktøren i henhold til bemyndigelse fastlagt i gældende forretningsorden.


Forslag til ny vedtægt (Ændringen er angivet med fed)

Bestyrelsen tegnes af formandsskabet. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves mindst 4 bestyrelsesmedlemmers underskrift, hvoraf formandens skal være den ene. I øvrige økonomiske forhold underskriver direktøren i henhold til bemyndigelse fastlagt i gældende forretningsorden.

Stk. 9

Bestyrelsesmøde skal afholdes mindst 6 gange årligt samt på begæring af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer eller den fungerende formand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den fungerende formand og mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Sager af særlig vigtighed skal så vidt muligt sendes til høring i hele bestyrelsen.
Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og afstemninger. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Forslag til ny vedtægt (Ændringen er angivet med fed)

Bestyrelsesmøde skal afholdes mindst 6 gange årligt samt på begæring af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer eller den fungerende formand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den fungerende formand og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Sager af særlig vigtighed skal så vidt muligt sendes til høring i hele bestyrelsen.
Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og afstemninger. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§13. Ændringer

Stk. 1

Opløsning af foreningen kræver tilslutning på generalforsamling fra 3/4 af de fremmødte og derefter tilslutning fra 3/4 af de afgivne stemmer ved en efterfølgende skriftlig urafstemning.


Forslag til ny vedtægt (Ændringen er angivet med fed)

Opløsning af foreningen kræver tilslutning på generalforsamling fra 3/4 af de fremmødte og derefter tilslutning fra 3/4 af de afgivne stemmer ved en efterfølgende elektronisk urafstemning. 

Stk. 2

Sammenslutning med andre skibsofficersforeninger og/eller foreninger for funktionærer med teknisk/administrative ledelsesfunktioner kræver tilslutning på generalforsamling fra flertallet af de fremmødte og derefter tilslutning fra 2/3 af de ved en efterfølgende skriftlig urafstemning afgivne stemmer. 


Forslag til ny vedtægt (Ændringen er angivet med fed)

Sammenslutning med andre skibsofficersforeninger og/eller foreninger for funktionærer med teknisk/administrative ledelsesfunktioner kræver tilslutning på generalforsamling fra flertallet af de fremmødte og derefter tilslutning fra 2/3 af de ved en efterfølgende elektronisk urafstemning afgivne stemmer. 

Stk. 3

Ændring af foreningens vedtægter kræver tilslutning på generalforsamling fra flertallet af de afgivne stemmer og derefter tilslutning fra flertallet af de ved en skriftlig urafstemning afgivne stemmer.


Forslag til ny vedtægt (Ændringen er angivet med fed)

Ændring af foreningens vedtægter kræver tilslutning på generalforsamling fra flertallet af de afgivne stemmer og derefter tilslutning fra flertallet af de ved en elektronisk urafstemning afgivne stemmer. 

Stk. 5

Bestyrelsen foranlediger beslutninger angående pkt. 1-3 bekendtgjort i medlemsbladet og foranlediger stemmeseddel udsendt. Urafstemningens varighed og dermed fristen for indsendelse af stemmeseddel fastsættes normalt til 3 måneder fra medlemsbladets udgivelsesdag. 


Forslag til ny vedtægt (Ændringen er angivet med fed)

Bestyrelsen foranlediger beslutninger angående pkt. 1-3 bekendtgjort i Lederne Søfarts medier og foranlediger en elektronisk urafstemning. Urafstemningens varighed og dermed fristen for elektronisk stemmeafgivelse fastsættes normalt til 3 måneder fra urafstemningens igangsættelse