Sygdom og sygemelding - sådan er reglerne

Spørgsmål og problemstillinger vedrørende sygdom, sygemelding og sygesamtaler fylder meget i Søfartens Lederes juridiske afdeling. Se en oversigt over dine rettigheder, pligter og muligheder i forbindelse med en sygemelding fra arbejdet.

06. april 2018

 

Piller

Af Pernille Sædam Marstal, advokat i Søfartens Ledere

Hvis du bliver syg og dermed ikke kan møde på arbejde som aftalt, har du pligt til at give din arbejdsgiver besked snarest muligt. Der kan på netop din arbejdsplads være fastsat særlige regler for, f.eks. hvordan, til hvem og hvornår du skal give meddelelse om din sygemelding. Sådanne procedureregler kan være at finde enten i din ansættelseskontraktkontrakt, i en personalehåndbog el.lign.

Manglende respekt for og overholdelse af sådanne procedureregler kan få betydning for din ansættelse - herunder din ret til løn under sygdom. Din arbejdsgiver har lov til at forlange forskellige typer af dokumentation for dit sygefravær:

Tro og love-erklæring
En tro og love-erklæring, er en blanket, som du selv skal udfylde.

Med din underskrift bekræfter du "på tro og love", at du er syg.

Tro og love-erklæringen skal du som regel aflevere til din arbejdsgiver inden for en kort frist, også selvom du stadig er syg.

Mulighedserklæring
Mulighedserklæringen har afløst den traditionelle lægeerklæring om uarbejdsdygtighed og har fokus på mulighederne under sygdommen.

Formålet er at begrænse sygefravær og fastholde dig i jobbet. En brækket arm betyder måske ikke nødvendigvis, at du er 100 % uarbejdsdygtig. Alt efter hvad du laver, kan du måske stadig udføre visse opgaver.

Du skal sammen med din arbejdsgiver udfylde den første del af mulighedserklæringen, der blandt andet omhandler:

  • dine funktionsnedsættelser,
  • hvilke jobfunktioner, der er påvirket af din sygdom
  • forslag til skånebehov, fx ændringer i arbejdsopgaver.

Sygedagpengelovens § 36a giver din arbejdsgiver ret til at forlange en mulighedserklæring på et hvilket som helst tidspunkt i sygeforløbet.

Samtale
Din arbejdsgiver skal med et rimeligt varsel indkalde dig til en samtale, så I sammen kan udfylde mulighedserklæringen. Da du har pligt til at tjekke din post og telefonsvarer dagligt under en sygemelding, vil én dag ofte være et rimeligt varsel.

Samtalen om mulighedserklæringen kan foregå telefonisk, hvis din arbejdsgiver er indforstået med dette, eller hvis din sygdom er til hinder for, at du kan møde op personligt.

Du har pligt til at deltage i samtalen, medmindre din sygdom er til hinder for det. Føler du dig ikke i stand til at deltage i en samtale om mulighedserklæringen, skal du spørge din læge, om lægen vil bekræfte, at du grundet sygdommen ikke kan deltage i en samtale omkring mulighedserklæringen.

Kan din læge bekræfte dette, så få det skrevet ind i din journal, og spørg om lægen i stedet vil lave en såkaldt friattest, hvis din arbejdsgiver beder om en.

Fritagelse for samtale
Derefter sender du en mail til din arbejdsgiver, hvori du oplyser:

"Jeg har talt med min læge. Lægen mener, at jeg på grund af min sygdom IKKE kan deltage i en samtale omkring mulighedserklæringen. Hvis I ønsker det, kan I få en friattest fra min læge i stedet, hvor lægen bekræfter min sygemelding. Lægen vil dog gerne have noget på skrift fra jer, hvis I ønsker en friattest."

Hvis din læge derimod mener, at du godt kan deltage i samtalen omkring mulighedserklæringen, eventuelt telefonisk, kontakter du straks din arbejdsgiver og aftaler et tidspunkt for samtalen så hurtigt som muligt.

Du risikerer at miste din ret til betaling under sygdom, hvis du udebliver fra en mulighedserklæringssamtale.

Du får i så fald ingen betaling, før samtalen er afholdt, eller før du har dokumenteret, at du ud fra en lægelig vurdering ikke er i stand til at deltage.

Når erklæringen er færdig, er det dit ansvar, at den når frem til din arbejdsgiver.

Friattest
Din arbejdsgiver kan også vælge at bede om en friattest. Det er en attest, som lægen selv skriver, hvori denne bekræfter, at du er uarbejdsdygtig pga. sygdom.

Varighedserklæring
Din arbejdsgiver har desuden krav på at få din lægens skøn over den forventede varighed af dit sygefravær. Derfor kan du blive bedt om at indhente en varighedserklæring. Denne erklæring skal indeholde lægens vurdering af, hvor længe han/hun tror, at du vil være syg.

Det er dit ansvar
Modtager din arbejdsgiver ikke den ønskede dokumentation til tiden, kan du miste din ret til betaling under sygdom, og i værste fald kan du blive bortvist. Nogle læger tilbyder at sende dokumentationen frem til din arbejdsgiver. Det tilbud skal du være varsom med at tage imod.

Hvis dokumentationen ikke når frem - eller når frem i tide - er det dig, der risikere en bortvisning! Aflever derfor selv dokumentationen til din arbejdsgiver. Du kan maile den, sende den anbefalet eller aflevere den personligt mod kvittering. Så kan du bevise, at dokumentationen for din sygdom er sendt til din arbejdsgiver i rette tid.

Din arbejdsgiver skal betale
Har din arbejdsgiver ønsket dokumentation fra din læge, skal din arbejdsgiver også dække udgiften. Forlanger lægen, at du betaler straks, beder du lægen om en kvittering, så du kan få beløbet refunderet af din arbejdsgiver.

Kontakt os
Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, eller har du spørgsmål vedr. sygdom, så kontakt os på mail@soefartens.org eller 33 45 55 65.