Søfartens Ledere og Rederiforeningen af 2010 indgår ny overenskomst

Søfartens Ledere har indgået en ny overenskomst med Rederiforeningen af 2010. Aftalen er treårig og giver en stigning på løn og pension på 4,6 %.

19. april 2018

 

World Bora

Af Fritz Ganzhorn og Per Gravgaard Hansen

Den nye treårige (2017-2020) overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 (RF 2010) og Søfartens Ledere indebærer en stigning på løn og pension på 4,6 %. Med alle elementer er den økonomiske omkostningsramme 5,2 %.

Forhandlingerne har været gode og konstruktive, men har også trukket ud. Det skyldes både forhandlinger på andre områder, men særligt, at vi har forhandlet vores tre ”hovedoverenskomster”:  basisoverenskomsten, bugseroverenskomsten og specialoverenskomsten sammen til én overenskomst. Samtidig er overenskomsten udvidet til også at dække Crew Transfer Vessel (CTV’er) og alle tankskibe uanset tonnagestørrelse.

Den nye overenskomst dækker alle skibe og skibstyper i rederier indmeldt i RF 2010. Vi har også valgt at forhandle tjenestetidssystemet ud (hvor der kun skulle holdes øje med arbejdsdage) til fordel for et normalt system med optjening og afvikling af fridøgn.

Den nye overenskomst i hovedtræk

Lønstigninger
Den aftalte stigning på 4,6 % er udtryk for, at rederierne fortsat er presset på raterne og af den internationale konkurrence. Da det har taget tid at forhandle, har vi sammen med RF 2010 aftalt at stigningerne gives fremadrettet med 2,3 % pr. 1. april 2018 og 2,3 % pr. 1. april 2019.

Lønstigninger til alle
Vores overenskomst med RF 2010 har i mange år haft karakter af en slags minimallønsaftale, idet mange har haft en højere løn end overenskomsten. Det har i nogle situationer betydet, at rederier ikke har ladet ansatte stige i løn ved overenskomstfornyelse, med henvisning til at lønnen allerede var højere.

I den nye overenskomst er det aftalt, at den del af løn og pension, der overstiger overenskomsten er at betragte som et individuelt forhandlet tillæg. Det betyder, at navigatøren skal have en stigning i sin overenskomstløn, når denne stiger. Ønsker rederiet at undgå en stigning, kan det kun ske ved en genforhandling af det individuelle tillæg.

Pension
Et tilbagevendende omdrejningspunkt har været pensionsordningerne (i alt 11 % - med 9 % fra arbejdsgiver og 2 % fra medarbejderen), der beregnes af enten nettolønnen eller af en pensionsgivende hyre, som ligger under nettolønnen.

Det er aftalt, at i de rederier, hvor vi i dag har en pensionsordning som en funktion af lønnen skal dette fortsat være gældende. Dette vil især være gældende for skibe der følger hyrebilaget for specialskibe.

Vi har længe ment, at det således er forkert at have og indbetale til bruttopensionsordninger, hvor der betales skat af udbetalingerne.

Vi mener, at dette yderligere er bestyrket af DIS-dommene afsagt i Højesteret i 2016. Desværre har der ikke været vilje til at ændre dette fra RF 2010’s side. Vi vil dog fortsætte arbejdet og tage konkrete initiativer til at få etableret såkaldte § 53A pensionsordninger snarest muligt.

Fridøgnssystem
Den nye overenskomst genindfører et system med optjening og afvikling af fridage. Det bliver for alle områder og skibstyper i et 1:1 system ferie og med en optjeningsfaktor på 0,803 fridage pr. udedag.

Overenskomst for Crew Transfer Vessels
Et stort punkt i forhandlingerne har været overenskomstdækning af hele CTV området. Hele vind-offshore området omfattes af alle overenskomstens bestemmelser. Arbejdsområder og vilkår på de enkelte arbejdsopgaver medfører et krav om tilpasning af overenskomsten til også at omfatte arbejdsopgaver, hvor man ikke er udmønstret for en periode, men møder ind på dagsbasis.

Vi har således, som et alternativ til overenskomstens normale udmønstringsregler, indgået aftale om, at man kan følge en timenormsmodel i stedet.

I denne sammenhæng er det endvidere aftalt:

”Hvis bestemmelserne vedrørende tjeneste/fridagsmodellerne viser sig at blive anvendt på en uhensigtsmæssig måde, er organisationerne enige om at drøfte de konkrete eksempler med henblik på at fjerne de konstaterede uhensigtsmæssigheder.”

Det har været vanskeligt at aftale et nøjagtigt hyreniveau for vind offshore, idet lønstrukturerne (løn og kostpenge) er forskellige med forskellige niveauer i de forskellige rederier.

Det er dog lykkedes at komme inden for ca. 90 % af de lønninger, som ligger højest, således at det individuelle tillæg ikke bliver meget mere end ca. 10 %. Vigtigt er også, at overenskomstens lønninger er uden kostpenge. Det betyder at rederiet skal levere kosten. Kan rederiet ikke levere kosten i basehavn eller operationssted skal navigatøren have udbetalt kompenserende kostpenge, der modsvarer de faktiske omkostninger.

Lønninger som overstiger overenskomstens niveau vil blive opsplittet i en overenskomstmæssig løn og et individuelt tillæg.

Reglerne for vind offshore omfatter alle navigatører, herunder skibsføreren. Hyrebilagene er under udarbejdelse.

Graviditet og barsel
Der er indsat nye graviditets og barselsregler. Reglerne sikrer, at der ikke opstår ”huller” i lønudbetalingen for gravide, ligesom det sikres, at lønudbetalingen i dækningsperioderne sker til en fastsat hyre, som overstiger dagpengesatsen.

Bedre løn under forældreorlov
Reglerne sikrer, at lønudbetalingen i dækningsperioderne sker til en fastsat hyre, som overstiger dagpengesatsen.

STCW Genopfriskningskurser
I lighed med det der er aftalt på øvrige områder er det sikret, at den enkelte officer ikke ud af egen lomme skal betale for de pålagte STCW 2010 genopfriskningskurser.

Kursusbestemmelsen i overenskomsten er ikke ny, men er blevet tilpasset de nye krav i forbindelse med genopfriskningskurserne, som lyder ”Officerer er inden for et kalenderår pligtig efter rederiets anvisning at afvikle indtil 5 kalender (løbende) dages frihed…… i forbindelse med deltagelse i kurser. I den udstrækning officerens deltagelse i obligatoriske STCW 2010 genopfriskningskurser ikke kan rummes inden for førnævnte dage, afvikles ligeledes frihed ved deltagelse i sådanne kurser”.

Det er aftalt, at rederiet afholder alle omkostninger i forbindelse med alle pålagte og aftalte kurser, herunder STCW 2010 genopfriskningskurser.

Særoverenskomster
Særoverenskomsten for Esvagt blev forhandlet før RF2010 og er godkendt. Det er aftalt, at der skal forhandles særoverenskomst med M.H. Simonsen og med Saga Shipping.