Sådan gik udgivelsen af grønlandske søkort i stå

 

01. februar 2018

 

Mand ser ud på landskabet fra skibet

Af Lise Mortensen | Søfartens Ledere | Foto: Colourbox

 • Som led i regeringens plan "Bedre balance” blev den tidligere Geodatastyrelsen pr. 1. januar 2016 delt i to selvstændige styrelser: Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

   

 • Geodatastyrelsen flyttede til Aalborg den 1. november 2016. Antallet af direkte udflytningsberørte medarbejdere i styrelsen var 92. Geodatastyrelsen havde i forvejen et kontor i Aalborg med 8 medarbejdere. Derudover var der tilknyttet yderligere 13 militære medarbejdere (søopmålere) ansat af Forsvaret samt 4 ubesatte stillinger.

   

 • Af de 15 medarbejdere i Geodatastyrelsen, der arbejdede med grønlandske søkort, opsagde 14 medarbejdere deres stillinger før 1. maj 2016, hvad der resulterede i et betydeligt kompetencetab, hvor det ikke var muligt at videregive læring og viden om søkortproduktion generelt, og specifikt om de særlige grønlandske forhold, til nye medarbejdere

   

 • I kontoret med ansvar for den grønlandske søkortproduktion har der derfor ikke været de nødvendige kompetencer og ressourcer til stede til at færdiggøre nye grønlandske papirsøkort i 2016 og 2017. Der er i 2016 oparbejdet kompetencer til at producere og udgive de fleste af de elektroniske søkort, som manglede for at dække de samme områder som de papirsøkort, der var udgivet tidligere

   

 • Produktion af søkort kræver specifikke kompetencer, der normalt oparbejdes ved sidemandsoplæring. Det gælder bl.a. den omfattende kvalitetskontrol, som hvert søkort undergår. Denne kvalitetskontrol skal sikre, at kritiske informationer om skær og dybder er korrekt angivet i kortene. Grundige kontrolprocedurer er nødvendige af hensyn til sejladssikkerheden, og fordi Geodatastyrelsen bærer det juridiske ansvar ved produktion af officielle søkort

   

 • Geodatastyrelsen har de sidste 1½ år arbejdet målrettet på at få ansat de nødvendige nye medarbejdere til at kunne varetage produktionen fremadrettet. De nye medarbejdere, som er både produktionsteknikere og akademikere, er ansat på baggrund af deres faglige kompetencer med fokus på hhv. drift og udvikling, således at både de kortsigtede opgaver såvel som de langsigtede opgaver vedr. søkortproduktion for Grønland kan varetages

   

 • I Danmark fandtes viden om søkortlægning udelukkende i Geodatastyrelsen, og det har derfor været en stor udfordring at finde egnede kandidater med viden om søkortdomænet og søkortproduktion. Stillingsopslag blev derfor også opslået internationalt. Det resulterede i, at 4 af de nye medarbejdere til produktion af grønlandske søkort kommer med erfaring fra Geodatastyrelsens søsterorganisation i Storbritannien

   

 • Geodatastyrelsen blev således medio 2017 fuldt bemandet, og der arbejdes på højtryk for at genetablere produktionskapaciteten. Dette sker bl.a. gennem koncentreret kursusaktivitet og indhentning af bistand fra styrelsens internationale søsterorganisationer og maritime samarbejdspartnere

   

 • Der har f.eks. været afholdt kurser om grundlæggende søkortviden af UK Hydrographic Office, kurser og workshops om datamodel, datakvalitetssikring og behandling af dybdeinformation af virksomheden IIC Technologies. Desuden har der været afholdt workshop hos systemleverandør i USA om databehandling og produktion af søkort foruden mange interne introduktioner og kurser afviklet af de tilbageblevne, erfarne medarbejdere indenfor søkortproduktion i Geodatastyrelsen

   

 • I forbindelse med oplæringen af de nye medarbejdere forberedes data, som vil indgå i de nye søkort. Produktionen af data til grønlandske søkort er derfor ikke stoppet, men der er ikke blevet udgivet nye, grønlandske papirsøkort i 2016 og 2017.

   

 • Det er Geodatastyrelsens vurdering, at der vil gå nogle år, inden de nye medarbejdere i fuldt omfang kan varetage produktionen af søkort over Grønland. Det er derfor endnu for tidligt at sige, hvor meget produktionen bliver forsinket

 

Kilde: Geodatastyrelsens redegørelse om status for produktionen af Grønlandske søkort, september 2017.