2017

Rekruttering af kadetter til handelsflåden i UK

Rekruttering af kadetter til handelsflåden i UK trues af forholdsvis lavt offentligt tilskud, og hvis ikke der gøres noget ved det, vil tilgang af nye søfarende blive ved med at falde. Det er konklusionen i en uafhængig rapport udarbejdet for det britiske transportministerium.

12. september 2017

 

UK flåde

Tekst: Andrew Draper | Foto: Ivar Svane

Rapporten fra konsulentfirmaet Frazer-Nash fastslår, at værdien af regeringens 15 mio. engelske pund (DKK 121 mio.) støtteprogram ”Support for Maritime Training” (SMarT) er værdifuld, og for hvert pund, der ydes under SMarT 1 (hovedparten af ordningen), kommer der ca. 4,80 pund retur til landets BNP.

Men selvom ordingen i UK anses for værdifuld, konkluderer rapportens forfattere, at andre lande i Europa og f.eks. Singapore yder mere i tilskud.

- Shippingerhvervet anser omkostninger til uddannelse og beskæftigelse af søfarende som værende høje i forhold til andre lande, fastslår rapporten, der også påpeger, at det er nemt at flytte uddannelsespladser fra UK til et andet land pga. rederiernes globale natur.

320.000 pr. aspirant
UK uddanner flere aspiranter end sammenlignelige europæiske søfartsnationer, men uden SMarT ville antallet falde drastisk. SMarT dækker ca. 30 % af, hvad det koster at uddanne en søfarende – et lavere niveau fra det tidligere 50 %. I gennemsnit koster det GBP 59.150 pr. treårigt kursus, og der gives 30 % tilskud til rederier, som så betaler løn og uddannelsesomkostninger. Deres nettoudgift er således ca. GBP 40.000 svarende til 320.000 DKK pr. aspirant.

Andre lande giver tilskud på anden vis, hovedsageligt i form af løn til de studerende og uddannelsesomkostninger til universiteter og søfartsskoler. I UK betales det hele normalt af rederierne selv. Ifølge fagforbundet Nautilus International er aspiranterne at betragte som besætningsmedlemmer under Maritime Labour Convention ligesom officererne, når de er kommet ind i uddannelsen.

Vejen ind for aspiranter er via et treårigt kursus i enten dæk eller maskine, med både praktik til søs og ophold på skolebænken. Man skal søge plads hos et rederi, ikke på en skole. Nyuddannede officerer tjener ca. GBP 25.000 (DKK 200.000) om året. Aspiranter kan komme ud at sejle inden for få måneder efter deres kursusstart, tidligere end i mange andre lande.

Fremtidig mangel
En redegørelse fra Oxford Economics i 2016 fastslog, at der vil være et stigende behov for officerer på 3,2 % om året. I den britiske handelsflåde er der p.t. allerede mangel på officerer (både dæk og maskine), noget som ifølge Oxford Economics vil tiltage i fremtiden. For at mindske gabet mellem efterspørgsel og udbud i fremtiden vil det være nødvendigt at øge antallet af nye, kvalificerede officerer, som kommer ind i industrien, til 1.500-1.600 om året – mere end det dobbelte af det nuværende niveau, fastslår Oxford.

Frazer-Nash konkluderer, at SMarT-ordningen er værdifuld, men at den har mistet noget af værdien pga. af øgede uddannelsesomkostninger. En uddannelsesreform i 2012 betød, at uddannelsesinstitutioner kunne hæve undervisningsomkostningerne fra maksimalt GBP 3.000 om året til GBP 9.000 (dog ikke i Skotland). Ved de fleste universiteter betaler de studerende beløbet selv via et lån optaget hos det offentlige Student Loan Company. Pengene tilbagebetales senere via løntræk, når man kommer i arbejde og tjener mere end GBP 21.000 om året. Aspiranterne skal dog ikke betale for deres undervisning, det gør de sponsorerende rederier. Hvis det ændres, og aspiranterne også skal betale for undervisningen, er der risiko for, at antallet af aspiranter vil falde, ifølge Frazer-Nash:

- Uden større offentligt tilskud vil bestanden af UK søfarende blive ved med at falde. Fortsætter denne trend, vil det være skadeligt for nationaløkonomien og UKs forsvarsinteresser.

Men ifølge Frazer-Nash er der p.t. tilstrækkelige kandidater til programmet. Normalt er der 750-900 aspirantpladser, og det anslås, at der i gennemsnit er 4,5 ansøgninger pr. plads, hvoraf 2,7 har de rigtige kvalifikationer.

Forskning efterlyses
Ifølge Frazer-Nash skal tilskudsniveauet tilbage til ca. 50 % for at øge antallet af aspiranter. Rapportens forfattere skriver i ni forslag, at der skal foretages yderligere forskning for at afdække, hvorfor og hvordan rederier træffer beslutninger omkring uddannelse. Der er også behov for en national database, om hvilken slags arbejde der udføres af søfarende, også til lands efter en karriere til søs. Den vil understøtte strategiske beslutninger hos regeringen og rederierne.

Mark Dickinson, generalsekretær for fagforbundet Nautilus International, siger, at rapporten på stærk vis understøtter den argumentation, som forbundet har fremført i årevis.

”Kernebeskeden er ganske enkel og giver regeringen et enkelt valg: Gør ingenting og se til, mens antallet af søfarende bliver ved med at falde, eller øg støtten for uddannelse af arbejdsstyrken, noget som vil give et fint afkast,” siger han:

”Det er nu strengt nødvendigt, at regeringen viser omgående handling for at iværksætte disse forslag. Det er to år siden vækstrapporten blev offentliggjort, og nu har vi dokumentation for reel og positiv handling.”

Chamber of Shipping positiv
Den britiske rederiforening, Chamber of Shipping, hilser ligeledes rapporten velkommen og opfordrer regeringen til at forpligte sig på langt sigt med SMarT finansiering.

Tim Springett, foreningens direktør for politik, beskæftigelse og juridiske spørgsmål, siger: ”Det ville virkelig hjælpe arbejdsgivere med udformning af deres uddannelses- og beskæftigelsesstrategier samt give større sikkerhed for maritime uddannelsesinstitutioner, når der træffes beslutninger om infrastrukturinvesteringer.”

Chamber of Shipping og Nautilus International har tidligere foreslået ”SMarT Plus”, som ville betyde en fordobling af tilskuddet for de officerer, som efter endt uddannelse tilbydes ansættelse hos det rederi, som har betalt deres uddannelse – hvis de går videre i uddannelsen for at opnå Certificate of Competency.

- Dette forslag vil øge ikke blot antallet af studerende, som påbegynder officersuddannelsen, men også antallet af dem, der opnår det højeste niveau ombord. Officerer med den høje kompetencecertificering efterspørges mest, både til søs og til lands i UKs maritime klynge, siger Tim Springett.