2017

Hidtil ukendt højdekrav holder kvinder ude af Esvagt

  • Blandt Esvagts 165 ubefarne skibsassistenter er der kun tre kvinder.
  • Esvagt har efter alt at dømme aldrig ansat en kvindelig elev fra Georg Stage som ubefaren skibsassistent, selvom skoleskibet har uddannet 637 kvindelige skibsassistenter.
  • I august i år fravalgte Esvagt to kvalificerede piger med karaktergennemsnit langt over middel. Alle kvalificerede drenge, der søgte samme stilling, fik tilbudt job
  • ”Vi vil gerne ansætte kvinder,” lyder det fra Esvagt, der forklarer fravalget af kvalificerede kvindelige ansøgere med et hidtil ukendt højdekrav, som ligger tre centimeter over danske kvinders gennemsnitshøjde.

16. oktober 2017

 

Krise i offshore

Af Jakob Wandel

Omkring en tredjedel af skoleskibet Georg Stages 63 årlige elever er piger, og ifølge en opgørelse, som Georg Stage har udarbejdet på anmodning fra Søfartens Ledere, har skolen siden 1981 uddannet i alt 637 kvindelige skibsassistenter.

Af disse flere end 600 piger har Esvagt tilsyneladende ikke ansat én eneste som ubefaren skibsassistent.

Ukendt højdekrav
Søfartens Ledere har spurgt Esvagt, om man som ansøger til stillinger som ubefaren skibsassistent i rederiet skal være over en nærmere bestemt højde. Hverken Tina Halkjær Nielsen, der er Recruitment & Training Manager i Esvagt, rederiets HR-direktør, Nick Vejlgaard Ørskov, eller Esvagts administrerende direktør, Søren Thomsen, har ønsket at lade sig interviewe til denne artikel, eller på anden vis redegøre for, hvorfor kvinder har så svært ved at få ansættelse som ubefaren skibsassistent i rederiet.

I et skriftligt svar bekræfter Esvagts HR-direktør, Nick Vejlgaard Ørskov, imidlertid, at rederiet rent faktisk har et højdekrav, selvom et sådan ikke er offentligt kendt.

”Det er rigtigt, at vi i Esvagt stiller en række fysiske krav til vores kandidater, herunder et krav om en minimumshøjde på min. 170 cm. Disse krav gælder uanset køn og bunder alene i sikkerhedshensyn. Vores ansatte skal have en vis fysik, når de med få minutters varsel sendes ud på det åbne hav i forbindelse med redningsaktioner. De skal kunne løfte en våd og tung person op i redningsbåden. Derudover skal de have en vis højde for at kunne montere redningsbåden på vores hejseværk. Det er helt afgørende for sikkerheden, at disse krav kan opfyldes. Det er klart, at mænd generelt har en stærkere fysik end kvinder, men vi mener ikke, at kravene udelukker kvinder fra at blive ansat i Esvagt”, skriver Nick Vejlgaard Ørskov.

Ingen svar
Esvagt har ikke ønsket at svare på, hvorfor kravet om en højde på minimum 170 cm ikke fremgår af stillingsopslaget, eller om alle Esvagts 165 ubefarne skibsassistenter alle er mindst 170 cm høje.

Rederiet har heller ikke ønsket at svare på, om højdekravet på 170 cm gælder på alle rederiets 42 skibe – herunder de 12-14 skibe, Esvagt pt. har på engelsk sokkel, hvor der på hvert skib er behov for otte-ti ekstra ubefarne skibsassistenter pga. særlige engelske krav. Esvagt har heller ikke ønsket at svare på, om der under nogle omstændigheder kan dispenseres fra højdekravet.

Hos Georg Stage har direktør Asser Amdisen ikke været klar over, at Esvagt har et højdekrav, og det er ikke noget, der har indgået i skolens undervisning og rådgivning af eleverne i forbindelse med fx maritime karriereveje.

- Men hvis der er et højdekrav, så vil vi selvfølgelig tage højde for det i fremtiden, siger han. Han afviser dog, at Georg Stage skulle indføre et lignende højdekrav for at deres uddannelse ikke bliver en blindgyde for unge under 170 cm – heriblandt de fleste kvinder.

- Vores elever kommer også andre steder hen end Esvagt, siger han.

- De kommer ud på både de store sejlskibe og mindre sejlskibe – og jeg har ikke hørt om noget højdekrav nogen som helst andre steder. Derfor kan jeg ikke se nogen grund til, at vi skulle indføre et højdekrav, fordi én arbejdsgiver har et objektivt krav, som nogle af eleverne ikke kan møde.

Asser Amdisen gør opmærksom på, at Esvagt de senere år har været ude at sige, at rederiet har manglet folk, og at det er noget, de tager alvorligt på Georg Stage.

- Det er jo vores opgave at sørge for, at rederierne ikke mangler folk, og i den sammenhæng kan det være, at vi skal være lidt dygtigere til at gøre dem, der drømmer om en karriere i Esvagt, opmærksomme på, at de skal have en bestemt minimumshøjde.

Esvagts rekruttering har stor betydning
Esvagt er det rederi i Danmark, der beskæftiger suverænt flest befarne og ubefarne skibsassistenter, og da mange af disse enten vælger en spændende karriere som skibsassistent eller senere læser videre til styrmand eller skibsfører, har rederiets rekruttering stor betydning for arbejdsstyrkens sammensætning i det maritime erhverv i Danmark.

Det er Asser Amdisen enig i:

- Det er klart, at alt, hvad Esvagt gør, har stor betydning, men der er jo også færgerne og sejlskibsflåden. Det er lige så meget dem, vi uddanner til, siger han og tilføjer:

- Esvagt er et rederi, der har en forretning, der skal hænge sammen. Det har jeg respekt for, og det er vi nødt til at acceptere. Vi uddanner en masse rigtigt dygtige søfolk, som er kvinder, og som har kompetencerne til at sejle og til at fungere i sikkerhedsorganisationer. Om de kan fungere i Esvagt, det er op til Esvagts vurdering, men de er dygtige søfolk.

Asser Amdisen vedgår, at Georg Stage fremover må være bedre til at informere deres kvindelige elever om, at der er et særligt højdekrav i Esvagt.

- Hvis der er noget, vi ikke har gjort godt nok i den her sammenhæng, så må vi lære af det, siger han.

- Hvis pigerne tror, at de kan få arbejde i Esvagt, og så de ikke kan – det er næsten ikke til at bære. Så må vi gøre endnu mere for at finde de steder, hvor de kan udfolde deres talent.

Esvagt: Generelt få kvinder til søs
Esvagt ønsker ikke at oplyse, hvor mange af rederiets ca. 830 søfolk, der er kvinder, men kun, at rederiet i øjeblikket har 165 ubefarne skibsassistenter ansat, hvoraf tre er kvinder. Det svarer til 1,8 procent. For Søfartens Lederes medlemmer er andelen af kvinder til sammenligning ca. 4 procent.

”Generelt er der få kvinder til søs i Danmark. Esvagt vil gerne bidrage til at øge antallet af kvinder til søs, og vi drøfter gerne, hvorledes dette kan gøres sammen med de faglige organisationer, uddannelsesinstitutionerne og andre partnere. Vi vurderer løbende på vores uddannelses- og rekrutteringskrav, således at vi sikrer kontinuitet og kvalitet i den service vi leverer til vores kunder. Det betyder også, at vi løbende kigger på tiltag, som kan øge mængden af kvalificerede kandidater til rederiet – uanset køn”, skriver Nick Vejlgaard Ørskov.

FAKTA
Til sammenligning med Esvagts generelle højdekrav på 170 cm fremgår det af Forsvarets hjemmeside, at man som udgangspunkt blot skal være over 155 cm, hvis man søger en uddannelse i Søværnet.

Rigspolitiet oplyser på Politiskolens hjemmeside, hvor høj man som ansøger til politiets uddannelse som udgangspunkt skal være. Ifølge Rigspolitiet er der er dog tale om vejledende højdekrav, som ikke automatisk udelukker ansøgere, der er lavere. Dette har ifølge Politiforbundet flere årsager: For det første er højden ikke afgørende for en persons styrke og udholdenhed – disse fysiske egenskaber tester Politiskolen ved en fysisk optagelsesprøve. For det andet kan fravælgelse af ansøgere alene begrundet med deres højde være diskriminerende over for lave personer.

Rigspolitiet har desuden ikke ét, men to vejledende højdekrav – ét for mænd (172 cm) og ét for kvinder (165 cm) – begge vejledende højdekrav har historisk været identisk med gennemsnitshøjden for hhv. kvinder og mænd i Danmark. Forklaringen lyder, at mænd og kvinder ikke er lige høje, og at ét generelt højdekrav på fx 172 cm ville være diskriminerende over for kvinder, der i Danmark pt. har en gennemsnitshøjde på omkring 167 cm.

I et skriftligt svar fra Rigspolitiet lyder forklaringen således:

”Ved optagelsesprøver til politiets uddannelser er der et vejledende højdekrav. For ansøgere, der ikke har denne højde, betyder det, at der er en særlig opmærksomhed på, om ansøgeren har egenskaber omkring myndighed, gennemslagskraft og viljestyrke, der samlet gør ansøgeren kompetent til at løse de af politiets opgaver, der kræver autoritet ved sin udførelse. Autoritet indgår som et af flere væsentlige momenter i en samlet vurdering af ansøgere til politiets uddannelse.

Idet mænd og kvinder er fysiologisk forskellige både i højde og styrke kommer dette på nuværende tidspunkt til udtryk ved en differentieret vurdering af mandlige og kvindelige ansøgeres fysiske fremtoning og formåen i ansøgningsprocessen. Politiet vurderer løbende de fastlagte kriterier i forbindelse med rekrutteringen af ansøgere til politiets uddannelse – herunder højdekravet. Det vejledende højdekrav har været forelagt Ligestillingsnævnet.”