2016

Fritstillet? Sådan er dine rettigheder

Skal du møde på arbejde, hvis du bliver fritstillet? Eller kan du ligefrem tage et nyt job imens du er fritstillet og få lån to steder fra på samme tid? Pernille Sædam Marstal, advokat i Søfartens Ledere, giver her en oversigt over de særlige forhold, der gør sig gældende, hvis du bliver fritstillet.

04. maj 2016

 

Pernille Sædam Marstal

I anledning af, at en lang række medlemmer ultimo 2015 bl.a. blev mødt med en opsigelse fra MSS, har vi i foreningen helt naturligt modtaget en række henvendelser, som handler om netop opsigelse og de vilkår m.v., som knytter sig dertil.

En opsigelse skal altid ske med det gældende opsigelsesvarsel. Dit opsigelsesvarsel følger enten direkte af Sømandslovens regler, eller det kan være fastsat i din ansættelseskontrakt eller fremgå af den overenskomst, som er gældende for dit ansættelsesforhold. Er du funktionær, gælder de særlige opsigelsesregler i Funktionærloven.

Kontraopsigelse
Du skal som udgangspunkt møde helt normalt på arbejde i opsigelsesperioden. Er du blevet opsagt af din arbejdsgiver, og vil du gerne stoppe tidligere end ved udløbet af dit opsigelsesvarsel, må du lave en kontraopsigelse. En kontraopsigelse betyder, at du nu også selv opsiger ansættelsesforholdet – nu med dit eget opsigelsesvarsel, som ofte er kortere, end det opsigelsesvarsel, som gælder for din arbejdsgiver.

Har du brug for at starte på det nye arbejde hurtigere, må du forsøge at aftale med din gamle arbejdsgiver, at du fratræder tidligere. Sørg i så fald for at få aftalen på skrift. Hvis du som følge af en mangeårig ansættelse hos din arbejdsgiver har ret til fratrædelsesgodtgørelse, bevarer du denne ret også ved kontraopsigelse.

Fritstilling
Du har ikke krav på at blive fritstillet i opsigelsesperioden, uanset hvem der opsiger ansættelsen. Du skal derfor som sagt møde almindeligt på arbejde i opsigelsesperioden, med mindre I aftaler, at du kan holde ferie eller, hvis du bliver fritstillet.

Du har ikke krav på at blive fritstillet, men meddeles du en fritstilling af din arbejdsgiver – eller indgår konkret aftale om fritstilling – er du fritaget for din arbejdsforpligtigelse i den resterende del af opsigelsesperioden.

En fritstilling kan ikke tilbagekaldes, og du er berettiget til at påtage dig andet arbejde, også selvom opsigelsesperioden endnu ikke er udløbet.

Modregning
Får du andet arbejde i fritstillingsperioden har du – igen som udgangspunkt – pligt til at oplyse din arbejdsgiver herom. Denne kan herefter foretage modregning i den løn, som du modtager fra din nye arbejdsgiver, medmindre du er blevet garanteret, at du beholder lønnen, selvom du finder nyt arbejde.

Sygemelding i opsigelsesperioden
Sygemelder du dig i opsigelsesperioden, så kontakt din egen læge på første sygedag. Du skal nemlig være sikker på, at du kan få en lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver forlanger den.

Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, og hvad du har ret og pligt til i forbindelse med din opsigelse, så kontakt os i Lederne Søfart.