Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Forslag til ændring af vedtægterne

24. januar 2019

Bestyrelsen fremsætter på foreningens kommende generalforsamling den 6. marts et forslag til vedtægtsændringer, der bl.a. har til formål at ændre bestyrelsens størrelse og hvor mange år, dens medlemmer kan sidde i bestyrelsen. Se det samlede ændringsforslag her.

 

Bestyrelsen fremsætter et forslag til ændringer af vedtægterne, så de lever op til principperne for good governance samt flugter Ledernes Hovedorganisations vedtægter for hvad angår, hvor mange år, bestyrelsesmedlemmer kan sidde i bestyrelsen.

Samtidig foreslås, at bestyrelsen går fra 16 til 12 medlemmer, og det foreslås videre, at bestyrelsesmedlemmer kan suspenderes efter samme regler som i Ledernes Hovedorganisations vedtægter.
 
Endelig er der nogle få ændringer, der sikrer, at medlemskommunikation kan foregå udelukkende digitalt.
 
Bestyrelsen indstiller, at alle forslag godkendes og sendes i urafstemning.
 
Det fulde forslag kan ses nedenfor.

Tilmeld dig Lederne Søfarts Generalforsamling 2019 her
 
Hvis du ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlingen, har du mulighed for at downloade en fuldmagt her.

§8 Formand

Stk. 1

Bestyrelsen vælger hvert år en formand (President) blandt bestyrelsens medlemmer. Formanden er foreningens leder. Formanden modtager et vederlag aftalt med bestyrelsen. Formandens faste opgaver og ansvarsområder skal fremgå af bestyrelsens forretningsorden.


Forslag til ny vedtægt (Ændringen er angivet med fed)

Blandt sin midte vælger bestyrelsen hvert år en formand (President). Formanden er foreningens leder. Formanden modtager et vederlag aftalt med bestyrelsen. Formandens faste opgaver og ansvarsområder skal fremgå af bestyrelsens forretningsorden

Stk. 3

Bestyrelsen vælger hvert år en næstformand, der leder bestyrelsen ved formandens forfald. Har næstformanden også forfald, indtræder direktøren i bestyrelsen som fungerende formand. Næstformanden kan efter aftale med formand og bestyrelse varetage fastlagte opgaver.

Forsalg til ny vedtægt (Ændringen er angivet med fed)

Blandt sin midte vælger bestyrelsen
hvert år en næstformand (Senior Vice President), der leder bestyrelsen ved formandens forfald. Har næstformanden også forfald, indtræder direktøren i bestyrelsen som fungerende formand. Næstformanden kan efter aftale med formand og bestyrelse varetage fastlagte opgaver.

§9 Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen består af 16 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen, samt en repræsentant for de studerende medlemmer. De studerendes repræsentant, der skal være medlem, vælges af og blandt de studerende efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen.

Forslag til ny vedtægt (Ændringen er angivet med fed)

Bestyrelsen består af 12 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen og for maksimalt 3 sammenhængende perioder eller maksimalt 12 år, samt en repræsentant for de studerende medlemmer. De studerendes repræsentant, der skal være medlem, vælges af og blandt de studerende efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen.

Stk. 8

Bestyrelsen tegnes af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves mindst 5 bestyrelsesmedlemmers underskrift, hvoraf formandens skal være den ene. I øvrige økonomiske forhold underskriver direktøren i henhold til bemyndigelse fastlagt i gældende forretningsorden.

Forslag til ny vedtægt (Ændringen er angivet med fed)

Bestyrelsen tegnes af formandsskabet. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves mindst 4 bestyrelsesmedlemmers underskrift, hvoraf formandens skal være den ene. I øvrige økonomiske forhold underskriver direktøren i henhold til bemyndigelse fastlagt i gældende forretningsorden.

Tilføjelse af stk. 10 – suspendering/ekskludering

Et bestyrelsesmedlem, der modarbejder Lederne Søfarts formål, overtræder dens eller Ledernes eller Ledernes Hovedorganisations love eller i øvrigt optræder ukollegialt, kan suspenderes for kortere tid eller ekskluderes. Afgørelsen træffes af formanden og ved mindst 2/3 af de afgivne stemmer bestyrelsen. Det således ekskluderede medlem skal dog på førstkommende bestyrelsesmøde have ret til at få prøvet, om bestyrelsen godkender eksklusionen.