Bæredygtig arbejdsplads

Frem mod 2030 sætter vi i Lederne fokus på FN’s 17 verdensmål ─ eksternt såvel som internt. Vi arbejder særligt med fem af målene:

Sundhed og trivsel

Vi har stort fokus på, at alle medarbejdere trives. Det følger vi blandt andet op på ved faste 1:1-samtaler og gennem styrkebaserede udviklingssamtaler (SUS). Vi tilbyder en høj grad af fleksibilitet, så arbejdsliv og privatliv kan hænge bedst muligt sammen, og vi arbejder på at minimere stress og tilbyder kursus i mindfulness til alle i organisationen. I forhold til den fysiske sundhed har vi blandt andet tilbud om massage, yoga og outdoor-træning, ligesom en mere grøn kantine understøtter medarbejdernes sundhed. 

Kvalitetsuddannelse

Vi har den ambition, at alle medlemmer af Lederne skal tilbydes at dygtiggøre sig inden for Bæredygtig Ledelse. Ligeledes lægger vi stor vægt på, at både ledere og medarbejdere internt i organisationen løbende har mulighed for kompetenceudvikling, så hver enkelt medarbejder hele tiden oplever at have de rette kompetencer til at løfte opgaverne. Vi prioriterer god ledelse meget højt og har blandt andet videreudviklet vores lederudviklingskoncept (LUS), hvor omdrejningspunktet er syv centrale ledelseskompetencer, som vi har til hensigt, at alle ledere i organisationen skal besidde. 

Ligestilling mellem kønnene

Det er vigtigt for Lederne, at vi også internt lever op til de høje ambitioner for kvinder i ledelse, som vi er bannerfører for i forhold til medlemmerne og i medierne. Vi har derfor sat os det mål, at vi løbende vil have minimum 40 % kvinder i den samlede ledergruppe og i hovedbestyrelsen. Vi har desuden et klart fokus på at sikre ligestilling i rekrutteringsprocessen og diversitet i vores medarbejdersammensætning generelt.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi har i Lederne sat os det ambitiøse mål, at vi fortsat vil udvikle os til at være blandt de mest attraktive arbejdspladser og organisationer i Danmark. Det gør vi, fordi vi tror på, at kompetente medarbejdere, der trives og er motiverede, er nøglen til at lykkes med at skabe gode resultater for vores medlemmer. Vi ved fra undersøgelser, at medarbejdertilfredsheden og motivationen generelt er meget høj – senest blev den overordnede tilfredshed målt til 4,5 ud af 5 i 2019. Vi har nu truffet en beslutning om at være en del af Great Place to Work og ser frem til at gennemføre den første undersøgelse i 2021.

Klimaindsats

Vi vil bidrage til at bekæmpe klimaforandringerne ved at begrænse vores eget CO2-aftryk. Vi har sat det langsigtede mål, at vi i 2025 har reduceret vores CO2-aftryk med minimum 70 % i forhold 2018, og i 2020 lykkedes det at nedbringe CO2-udledningen med mere end 50 %. CO2-aftrykket er hidtil især blevet reduceret ved at gå over til grøn strøm, ved mere bæredygtig transport og ved at omlægge til en grønnere kantinedrift.

BÆREDYGTIG LEDELSE

I Lederne lægger vi stor vægt på, at alle ansatte ledere har et højt ledelsesfagligt niveau og lever op til de ledelsesmæssige værdier og principper, vi er bannerfører for.

Det betyder, at de blandt andet har fokus på at leve op til organisationens fælles værdier, som er afgørende for god performance for både ledere og medarbejdere: Værdiskabende, kundeorienteret og tryghed. 

Derudover har vi identificeret syv centrale kompetencer, som er omdrejningspunktet for bæredygtig ledelse i Lederne.

Syv centrale kompetencer

Helhedsorienteret

God ledelse i Lederne er:

 • at lede som ét Ledernes Hovedorganisation.

 • at evne at se helheden i forretningen og hjælpe med at skabe resultater på tværs af organisationen.

 • at være optaget af at skabe sammenhængskraft og godt holdsamarbejde på tværs – både blandt ledere og medarbejdere.

 • at sikre inddragelse af relevante parter, hvis nye tiltag påvirker andre forretningsområder end sit eget.

 • at være aktiv og kreativ i løsningen af fælles problemer.
 

Tydelig og strategisk

God ledelse i Lederne er:

 • at sætte retning i sit område ved at belyse sammenhængen mellem organisationens vision og strategi og eget forretningsområde.

 • at kommunikere tydeligt til medarbejdere om formålet med og rammerne for arbejdet.

 • at medvirke til, at medarbejdere løbende motiveres af at forbedre leverancer til medlemmer, kunder, kolleger og samarbejdspartnere.

 • at tage medansvar for, at Lederne bidrager til FN´s verdensmål, bl.a. ved at sikre bæredygtige løsninger og ligebehandling af medarbejderne.

Forretningsorienteret

God ledelse i Lederne er:

 • at have fokus på at fremtidssikre kerneforretningen og eksekvere både i forhold til drift og udvikling.

 • at føre indsatser og projekter frem til resultater og sikre den rette balance mellem indsats og resultat.

 • at sætte det rigtige hold og løbende have fokus på at udvikle kompetencer og professionalisme.

 • at påskønne, når medarbejdere tager ejerskab og ansvar.

 • at være stolt af sine medarbejdere og have fokus på at synliggøre og fejre succeserne i teamet.

Digitalt mindset

God ledelse i Lederne er:

 • at have et digitalt mindset og dermed blik for, hvad den teknologiske udvikling giver af nye muligheder for henholdsvis organisationen, forretningen og for vores medlemmer.

 • at identificere muligheder for digitalisering og automatisering på sit eget område og på tværs af organisationen.

 • at understøtte udviklingen af de nødvendige digitale kompetencer i organisationen.

 • at være bevidst om sin adfærd i forbindelse med digital kommunikation – både i og uden for arbejdstiden.

Mindful

God ledelse i Lederne er:

 • at være med til at skabe en tillidsfuld kultur ved at være nærværende og fokuseret over for medarbejdere og samarbejdspartnere.

 • at være optaget af at udfolde medarbejderes og teamets potentiale, bl.a. ved at fokusere på løbende at styrke kompetencer og samarbejde.

 • at vise tillid til medarbejdere og være optaget af at anerkende den gode indsats, bl.a. ved at uddelegere ansvar.
 • at optræde medmenneskeligt, evne at sætte sig i andres sted og ønske at bidrage til glæde og trivsel.

Nysgerrig og undersøgende

God ledelse i Lederne er:

 • at prioritere at bruge en del af sin tid på at udvikle egne kompetencer og opfordre medarbejdere til det samme.

 • at opsøge ny viden og læring internt og eksternt med henblik på at udvikle medarbejdere og forretningsområdet.

 • at være med i relevante netværk (internt såvel som eksternt), der skaber værdi for Lederne.

 • at være risikovillig og prøve nye veje for at skabe værdi for vores medlemmer, kunder og medarbejdere.

Troværdig kommunikator

God ledelse i Lederne er:

 • at skabe følgeskab ved at involvere medarbejdere og ved at lede gennem løbende og ligeværdig dialog.

 • at sige sin mening og bakke beslutninger op, når de er truffet.

 • at optræde proaktivt ved at handle på forkant – ikke på bagkant.

 • at agere hurtigt på uhensigtsmæssig adfærd på en konstruktiv måde og håndtere konflikter i tide.

 • at skabe en konstruktiv feedback-kultur ved løbende at give feedback til medarbejdere og andre samarbejdspartnere og ved at invitere og lytte til feedback på egen ledelse.