Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Beretning for 2014

04. marts 2015

Ledere og ledelse er dagligt oppe og vende i både medierne og blandt meningsdannere. Det har gennem efterhånden en del år, været Ledernes ønske og målrettet arbejde, at betydningen af ledere og ledelse kommer i fokus.

Så indsatsen hermed er lykkedes, idet såvel inden for politisk virke, offentlig administration, det private erhvervsliv og i de frivillige organisationer er betydningen af ledelse, og i særdeleshed god ledelse, blevet åbenbart.

De næste mange år kommer så til at gå med at opbygge og skabe god ledelse, fordi det ikke er noget, der automatisk følger med en længere videregående uddannelse og ofte afledt heraf, en lederstilling.

De negative konsekvenser af dagpengereformens vedtagelse i 2010 har i meget høj grad været på den politiske dagsorden i 2014. Enkelte afværgeforanstaltninger, som afbøder de værste negative virkninger, er midlertidig blevet gennemført, men genoptjeningskravet på 12 måneder og forkortelse af dagpengeperioden til 2 år har gjort ondt på ganske mange og væsentlig flere end forventet.

Det må forventes, at det vil være et af fokusområderne ved det forestående Folketingsvalg i 2015.

Folkeskolereformen blev jo rullet ud fra august 2014, men resultatet af reformen er alt for tidligt endnu at kunne ane konsekvenserne af. Skolelærernes modvilje til at skulle efterleve en mere stram arbejdsdisciplin var til at forudse. Mange har da også valgt at stoppe i stedet for at tage handsken op i en forståelse for intentionen bag reformen.

Men nye og nyere skolelærere må forventes at have større forståelse for, at der i folkeskolen skal ”produceres” almen viden og indlæring i et for eleverne spændende lærende miljø.

Fortsat medlemsfremgang for Lederne og Lederne Hovedstaden
Lederne har også i 2014 formået af have medlemsfremgang, så der ved årsskiftet var godt 109.000 medlemmer af foreningen.

Medlemsfremgangen sikrer foreningen større kontingenter, som igen er med til at udvikle nye medlemsrettede tilbud samtidig med, at kontingentet på 7. år fastholdes på sit nuværende niveau.
Det er ikke så ringe endda.

I et trængt marked, hvor LO-organisationerne mister medlemmer, har Lederne ikke alene fastholdt, men også udvidet medlemsskaren.

Det er naturligvis godt for os, men den tydelige tendens med en vigende faglig tilknytning på arbejdsmarkedet, sætter Den Danske Model under pres.

Alle med indsigt i arbejdsmarkedsforhold er opmærksomme på, at der er en grænse for, hvor lav en organisationsprocent der kan være, førend der vil være visse kredse, som kræver lovreguleret arbejdsmarked.

Vores nabolande under sydlige himmelstrøg, hvor netop arbejdsmarkedet er lovreguleret, ”lider under”, at personer i den lovgivende forsamling skal genvælges, og det begrænser muligheden for et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvilket ikke er til gavn for nogen.

I Lederne Hovedstaden er der i 2014 sket en nettotilgang af medlemmer på 973. Pr. 1. januar 2015 er vi således 11.340 medlemmer. En medlemsfremgang på 2,65 % er flot i en tid, hvor som før nævnt, mange andre oplever tilbagegang.

Konferencer og medlemsarrangementer
I det forgangne år har Lederne Hovedstaden haft tre rigtig gode og velbesøgte konferencer.

I foråret 2014 havde vi en konference i Tivoli Hotel & Congress Center over temaet Stress, hvor hjerneforskeren Peter Lund Madsen, adjunkt hos Københavns Universitet Janne Skakon og arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen, hver især ud fra sin dagligdag talte om, hvorledes stress fremkommer, hvordan det påvirker den enkelte, og hvilke værktøjer der kan benyttes, når skaden er sket.

En god måned senere, i den samme lokalitet, var temaet ”Vækst”, hvor det nu var gastronomisk iværksætter Claus Meyer, ”Lakridskongen” Johan Bülow og HR-direktør hos McDonald DK Lise-Lotte Helms, som underholdte om iværksætteri, vækst og virke i en global virksomhed.

I efteråret blev den tredje konference henlagt til DGI-Byen, hvor temaet var ”Sociale medier ”, hvor ekspert i sociale medier Peter Svarre samt showmand Anders Lund Madsen, berørte betydningen af de sociale mediers enorme fremvækst og brug.

De seneste to år har enkelte medlemmer på afdelingens generalforsamling efterlyst mere traditionelle medlemsarrangementer med en foredragsholder og en efterfølgende beskeden middag.

Som det er blevet nævnt på disse generalforsamlinger, er det Hovedbestyrelsens ønske, at sådanne arrangementer har et højt fagligt niveau, hvor fokus er sat på ledere og ledelse.

Bestyrelsen tog derfor initiativ til et medlemsarrangement med Tåstrups borgmester Michael Ziegler, der som KL’s chefforhandler over for Danmarks Lærerforening skulle sikre en reform af Folkeskolen.

Som bekendt skete dette ikke uden sværdslag og en fortælling om baggrund, strategi og forløb, set fra Zieglers stol, kunne være interessant – troede vi.
Da tilmeldingsfristen udløb, var der én tilmelding. Så dette arrangement blev ikke gennemført.

Så fik vi stablet et medlemsarrangement med tre indledere på benene. Her var temaerne, stress, eller trivsel samt motivation. Med 25 tilmeldte og et arrangement på ca. 65.000 kr. kunne vi ikke forsvare at gennemføre dette.

Endelig prøvede vi at skabe et medlemsarrangement på Hotel D’Angleterre, hvor en af ejerne skulle fortælle om baggrunden og forløbet af den meget omfattende renovering, som hotellet har været igennem.

Da familien kun lejlighedsvis er i København og fortællingen kun ville strække sig over maksimalt 20 minutter, lod dette arrangement sig heller ikke gennemføre.

Så for 2015 er fokus rettet mod det mere sociale og underholdende, hvilket der er særdeles god respons på.

Jubilarer
Traditionen tro blev der også i 2014 markeret de medlemmer af afdelingen, som har været medlem af organisationen i henholdsvis 25 år, 40 år og 50 år.

Det foregik nok en gang under rigtige hyggelige former i Hansens Gl. Familiehave på Frederiksberg.

Seniorafsnittet
Afdelingens seniorafsnit har som sædvanlig været særdeles aktivt og gennemført mange spændende arrangementer for medlemskredsen. Til seniorafsnittets medlemmer yder afdelingen et tilskud på 100.000 kr. om året målrettet aktiviteter, der har medlemmernes interesse.

Dette aktivitetstilskud udgør mindre end halvdelen af seniorafsnittets indtægtsgrundlag, idet den overvejende finansiering af aktiviteterne dækkes ved deltagerbidrag til de enkelte arrangementer.

Lønstatistik og ledighedstal
Heller ikke i 2014 blev der for Lederne i Hovedstaden tale om nogen lønfest, idet lønnen her kun steg med 1,7% til en gennemsnitsløn på 59.165 kr., hvilket dog er en beskeden reallønsfremgang.

Ledighedstallet for medlemmer af Ledernes A-Kasse (for Hovedstaden) var ved udgangen af januar 2014 414 medlemmer, faldende til 331 i maj måned for så igen at stige til 359 ved udgangen af december 2014.
I procent er det henholdsvis 3,8%, 3,1% og 3,3%.

Det mere interessante ved ledighedstallene er, at medlemstilgangen til A-Kassen er steget fra 10.494 kr. til 10.779 kr., svarende til en stigning med 285 medlemmer eller på 2,72%.

I samme periode er andelen af ledige medlemmer faldet med 55 medlemmer svarende til 13,29%.

Se tallene for dagpengeberettigede, ledige samt ledighedsprocent for medlemmer af Ledernes A-kasse (Lederne Hovedstaden) her 
 
Netværk
LederNetværk er stadig et medlemstilbud, mange ønsker at deltage i. Således er der på landsplan godt 1.000 medlemmer, som har dannet cirka 60 netværksgrupper. Heraf er der hos Lederne Hovedstaden seks igangværende netværk med deltagelse af i alt cirka 115 medlemmer.

Tre grupper har som emnegrundlag generel ledelse. En gruppe har temaet HR og ledelse. Den femte gruppe har Lean ledelse i praksis og den sidste gruppe har temaet, salg, markedsføring og kundeservice på programmet.

Afrunding
Afdelingens næstformand, og frem til maj 2014, næstformand i Lederne Vibeke Halvorsen, har besluttet at hun vil ophøre sit tillidsvalgte virke i afdelingen i forbindelse med den forestående generalforsamling.

Det er således 25 års engagement og store virke i hele organisationen, der stopper. Såvel Hovedstadens afdeling (og tidligere Frederiksberg Afdeling) som organisationen Lederne har i Vibeke haft en personlighed med indsigt og meget stort engagement i alt, hvad der omhandlede ledere og ledelse og ikke mindst medlemspleje og medlemsrettede tilbud og aktiviteter.

Tak, er som bekendt kun et fattigt ord, men det er fuldt dækkende for Vibekes indsats, så derfor – TAK.

Tak for 2014