Fra strategi til virkelighed - sammen

Alle ledere kender udfordringen med at få strategi til at blive til virkelighed. Selvom vi ved, hvad vi vil med vores organisation, og selvom vi er enige om, at det er vigtigt at prioritere, så ender det ofte med, at strategier drukner i hverdagens akutte problemer.

Læs mere om, hvordan strategier kan blive til virkelighed gennem forpligtende fællesskaber.

Af Sune Bjørn Larsen, organisationspsykolog, Raison

01. juni 2015

Jeg præsenterer en case og et bud på, hvordan udvikling af organisationer kan skabes gennem en ledelsesmodel, der skaber forpligtende fællesskaber, og som omfavner den kompleksitet, der eksisterer på alle niveauer i organisationer. Artiklen beskriver, hvordan organisationer ikke blot er én virkelighed, men består af mange virkeligheder, og hvordan ledelse kan skubbe dilemmaer nedad, hvorved kompleksiteten reduceres, men hvor der også skabes afstand mellem ledelseslag. Artiklen giver dog også bud på, hvordan ledelse kan skabe resultater gennem deltagelse, nærvær, forbundethed og forpligtende fællesskaber i en model for feedbackledelse.

Artiklen er inddelt i tre dele, der tager udgangspunkt i, hvordan henholdsvis simpel-, refleksiv- og transformativ styring får strategier til at blive til virkelige resultater [1]. Den benytter desuden Klaus Majgaards, adjungeret professor i offentlig ledelse på Copenhagen Business School (CBS) og tidligere kommunal direktør, beskrivelse af dilemmaspil, hvor dilemmaspillet udfolder sig, når vi reducerer kompleksiteten ved at skubbe problemer nedad uden at engagere os i den kompleksitet, som ofte – og helt reelt – er udfordringer for realiseringen af strategier.

Jeg har fundet hjælp til at strukturere og belyse artiklens pointer med sangen ”Herfra hvor vi står” af Skousen og Ingemann.

Herfra hvor vi står
kan vi se os omkring
til alle sider
Det bevæger sig
Når vi går
Det forandrer sig til alle tider
”Herfra hvor vi står” Skousen og Ingemann

For at belyse mine pointer yderligere vil jeg inddrage en case, der beskriver en organisation, hvor jeg tidligere har arbejdet med principperne som chef. Casen vedrører Center for Børn med Handicap (CBH) i Københavns Kommune. CBH består af fem institutioner, der er udfører af døgnanbringelser, døgnaflastning , dagbehandling og skole for børn og unge med handicap. Der er cirka 200 børn tilknyttet og 440 ansatte. CBH har formuleret en centerstrategi, der beskriver vision, mission og indsatsområder samt en strategiplan, som var gældende for 2013 og 2014. Modellen ses her, og indholdet i modellen er ikke vigtig i denne sammenhæng. Det er blot brugen af strategien, der har relevans i denne sammenhæng.

Herfra hvor vi står kan vi se os omkring til alle sider …
Simpel styring er en styringsform, hvor mål og midler kædes sammen i lineære relation til hinanden, og hvor det forudsættes, at en given indsats fører til et givet resultat.

Den simple styring giver fokus og overblik, så vi kan se os omkring, som det synges i sangen. Simple styringsværktøjer kan have mange udformninger og kan være alt fra økonomistyringsmodeller, sygefraværsoversigter, forandringsteorier til adfærdsregulerende politikker eller samlede styringssystemer som Balanced ScoreCard (BSC).

Det er afgørende for en organisation, at der er en tydelig retning. Der skal være en strategi, som består af tydelige mål, der kan formidles nemt og bredt i organisationen. Dette kan kun være overordnede lineære indsatsområder, der vil fungere som simpelt styringsværktøj. Dette indebærer samtidig en reduktion af kompleksitet. Det tager ikke højde for, at virkeligheden presser sig på, at visionerne kan udfordres, eller at elementer i strategien kan have konfliktende perspektiver. Derudover forudsætter det både formidling og ledelsesmæssig opfølgning for at få en plads i organisationens ansattes bevidsthed og derved skabe forskelle.

… det bevæger sig når vi går …
Årsagerne til, at strategier ikke bare realiseres, melder sig, når vi bevæger os rundt om strategiers elementer og indtager forskellige perspektiver. Vi kommer til at se, at der er forskellige logikker bag flere af strategiens elementer, og at hver logik er lige gyldig. To elementer i samme strategi kan være modstridende, men samtidig lige gyldige. Det at indtage forskellige perspektiver løser derved ikke vores dilemmaer. Tværtimod.

I tilfældet med CBHs centerstrategi (og alle andre strategier) kan vi finde en lang række dilemmaer. Det er nemt at hævde, at involveringen af dysfunktionelle familier i behandlingen (jf. visionens anden indholdsdel) vil være omkostningstung og en barriere for det evidensbaserede arbejde med det enkelte barns adfærdstræning (jf. visionens tredje del). Hvis vi kigger i forskningen, kan vi finde argumenter for begge perspektiver [2] [3], så evidens-knagen kan ikke bruges som overdommer. Hvis vi bliver i Skousen og Ingemanns poetiske spor, kan vi sige, at sandheden bevæger sig når vi går, og at sandhed er en flygtig og kontekstuel størrelse.

Når de simple styringsværktøjer møder virkeligheden, slår de sprækker, som ikke kan fixes med flere simple styringsværktøjer. Organisationen og perspektiverne på organisationen er konstant i bevægelse, og nye perspektiver udfordrer de kompleksitetsreducerende visioner og strategier. Og selvom der er elementer i skabelsen af centerstrategien, der er skabt gennem cirkulære processer med inddragelse og involvering af medarbejdere, forældre og samarbejdspartnere, så giver dette ikke en sammenhængende og effektiv fortælling i sig selv.

LÆS OGSÅ: Når kompleksitet er et grundvilkår for ledelse

… det forandrer sig til alle tider
Som overskriften antyder, forandrer alt sig til alle tider. Arbejdet er således ikke gjort med simpel styring, der udpeger kæder af mål og midler. Vi kommer heller ikke i mål ved at reflektere over sprækker i den simple styring. Det kan skabe større oplysning, men kan samtidig være en labyrint, der leder os i cirkler eller tilbage til udgangspunktet. Eller blot forvirrer os på et højere plan, som konsulenter ynder at sige – men konsulenter er netop ikke ledere, og de står ikke tilbage med aben, når temadagen og deres engagement slutter!

Kompleksiteten bliver derved mangedoblet, når vi – for at blive i sangens sproglige metafor – ud over at se os omkring og udvælge strategiers fokusområder samt bevæge os for at opsøge mulige og umulige perspektiver i cirkulær og refleksiv forstand – samtidig skal acceptere, at verden forandrer sig til alle tider. Vi må acceptere, at verden forandrer sig i en Foucaulsk forstand forstået som magtdiskurser, hvor visioner er letpåvirkelige af trends og strømninger i tiden. Og for at gøre kompleksiteten total kan vi ikke se ud over de diskurser, vi er indrulleret i, og hvordan de påvirker os. Disse samfundsskabte virkeligheder er vores grundvilkår, og refleksionen over dem løser ikke dilemmaerne – og udvælger ikke hverken strategierne eller styringen af dem – de hæver blot refleksionen over dem på stadig mere nuancerede niveauer. Situations- og kontekstbestemmelserne forandrer sig tilmed konstant, og på denne gyngende grund skal strategier udkrystalliseres, styringsmekanismer udvælges, og organisationer udvikles.

Det kan lyde som en umulig opgave. Men Klaus Majgaards enkle råd er, at vi engagerer os i praksis og tager dilemmaerne på os [4]. Han bruger begrebet autenticitet til at beskrive dette, og har tre forslag til at være autentisk i håndteringen af dilemmaer:

  • Vi er åbne for kompleksitet og dilemmaer
  • Vi deltager
  • Åbne for det nye, der kan komme til syne i sammenstødet mellem forskellige rationaler og kontekster [5]

Vi skal have simple styringsværktøjer, vi skal hæve os over dem og forholde os kritisk til dem, men i sidste ende skal vi træde ind i kamparenaen, omfavne dilemmaerne og handle ud fra en etik og de plot, vi søger, og som kan skabe mening for os selv og vores omgivelser.

Når vi retter blikket mod CBHs strategi, bliver det tydeligt, at der er forsøgt at skabe en fortælling om CBHs udvikling, som opadstigende og målrettet gennem brugen af enkle overskrifter, der er definerende for strategiske tiltag, og at CBHs mål skal nås gennem målrettede tiltag, som det foreskrives i en forandringsteoretisk logik. Styringsværktøjer er langt fra et mekanisk værktøj, men skal i langt højere grad ses som en fortælling, der skal involvere og engagere [6] [7].

Dette er forsøg på transformativ styring gennem figurgørelse af BSC og processerne omkring tilblivelsen og formidlingen af CBHs centerstrategi. Men en forandringsteori skal ikke ses som et mekanisk værktøj, der skaber effekter ved at koble et A på et B, men i langt højere grad som en fortælling, hvor organisationens mål nås gennem målrettede indsatser. Indsatserne skal tage højde for organisationens selvforståelse, og ledelsen skal engagere sig i, hvad der sker, når strategiers tiltag møder virkeligheden. Det er for eksempel nemt at sige, at der skal foretages en besparelse, men det kræver ansvar og indsigt at tage del i, hvor besparelsen skal laves.

Men hvordan gøres det så? Inden jeg beskriver mit bud på, hvordan dette kan gribes an, vil jeg pege på, hvad man ikke skal gøre. Majgaard beskriver et af de grundlæggende problemer i den offentlige styring med metaforen dilemmaspil.

Dilemmaspillet
Ledelse og styring i det offentlige har ofte udfordringer med at rumme de dilemmaer og den kompleksitet, der er forbundet med styring og udførelsen af det offentlige komplekse kerneydelse.

Majgaard skriver, at organisationer kan spille dilemmaspil, når vi udelukkende bruger simple styringsværktøj og strategier, der reducerer kompleksiteten og skubber problemer nedad i systemet i stedet for at dele dilemmaerne og være fælles omkring dem. Dette kan ske gennem paradokskommunikation eller doublebinds, hvor der kommunikeres modsatrettede forventninger (for eksempel: ”du skal spare, men bevare samme kvalitet.”) uden at ledelsen engagerer sig i løsningerne. Konsekvensen er tydelig: I stedet for at dele udfordringerne og deres kompleksitet med hinanden, spiller vi om dem. Vi iværksætter styringstiltag, der ganske vist udstråler handlekraft og synlighed, men i realiteten blot sender kompleksiteten videre til næste niveau i styringskæden” [8].

Fra strategi til virkelighed - sammen
Hvis vi skal skabe alternativer til dilemmaspillet, kan vi tage udgangspunkt i kommunitarismen, der beskriver menneskers forbundethed med hinanden som udgangspunkt for at skabe bæredygtig samfundsudvikling. Spørgsmålet bliver således, hvordan vi kan skabe forpligtende fællesskaber, hvor vi engagerer os i hinandens udfordringer?

Ledelse handler derved om samskabelse, hvor målet er at skabe fællesskaber, der giver platforme for strategiers indfrielse – sammen. Ralph Staceys kompleksitetsteori fremhæver uforudsigeligheden i processer, hvor mennesker er involveret – at det grundlæggende er umuligt at tilrettelægge og forudsige dialogers udvikling. I Staceys perspektiv er hensigten med dialog derved heller ikke at styre i simpel forstand, men at skabe platforme for dialoger og fællesskaber. Hvis vi lader os styre af den feedback, vi får, kan vi skabe mening sammen i stedet for at lade os styre blindt af planer og strategier [9].

LÆS OGSÅ: Eksklusivt interview med Ralph Stacey

For at skabe denne samskabelse har jeg hentet inspiration fra Jan Grau Kristensen, der – gennem historisk analyse af principper omkring LEAN – har formuleret en LEAN-ledelsesteori.. Han har påpeget, at LEAN blev udviklet som tilgang, der skulle frisætte medarbejderes kreativitet i problemløsningen af organisationers konkrete og grundlæggende problemer. Ledelsens rolle i denne tilgang var at være sammen med medarbejderne, når de arbejder og sikre, at problemets grundlæggende elementer blev håndteret, således at problemløsning ikke blot blev kortsigtet. I dette perspektiv er ledelsens rolle og opgave at få øje på grundlæggende problemer, give feedback til sine medarbejdere om deres håndtering af det og insistere på, at medarbejderne udvikler løsninger, der løser problemerne for bestandigt, og sikrer virksomhedens udvikling mod de mål, som den har sat.

I CBH skabte vi en ledelsesmodel, hvor vi skabte større engagement i hinandens virkeligheder i arbejdet med udvikling af CBHs strategi med inspiration fra Majgaard og Kristensen. ”Under” CBHs centerstrategi blev der fastsat en række mål og en række aktiviteter, der skulle sikre, at organisationen arbejdede med – og nåede målene. Strategien og aktiviteterne blev systematisk gennemgået hver tredje måned med lederne i CBH, og det blev vurderet, om de aktiviteter, der var igangsat, ville bidrage til at nå CBHs mål. Dette er ganske simpel lineær styring og skaber ikke i sig selv et fællesskab omkring udviklingen af organisationen. For at skabe et fællesskab omkring udviklingen af vores organisation og håndtering af kompleksiteten og de dilemmaer, der opstår som følge af dette, har nærmeste øvre leder deltaget i de ledermøder, hvor strategien drøftes med underliggende ledergrupper. Helt konkret inviterede jeg min egen leder med til at deltage og observere, når jeg kvartalsvist gennemgik centerstrategiens fremdrift. Hun gav derefter feedback til mig på følgende:

  • hvad der skaber udvikling af strategien
  • hvad jeg kunne udvikle i min tilgang til strategien og håndteringen af ledergruppen

Jeg skulle således også deltage i mine lederes gennemgang af deres strategiers fremdrift med deres ledergrupper i deres organisationer. Mine ledere skulle deltage i deres lederes gennemgang af strategiske aktiviteter med deres ansatte, og sidst skulle første linjelederne deltage i deres medarbejderes konkrete praksis, så de blev involveret i hverdagens dilemmaer og udfordringerne med at omsætte strategierne til virkelighed. På den måde ville vi blive forbundet i hinandens konkrete dilemmaer i omsætningen af strategierne ved at forstå, hvilke konkrete udfordringer der opstod, når en strategi skulle omsættes. Det skaber kendskab til hinandens virkeligheder og forpligtelse overfor dilemmaer og kompleksitet. Det giver mulighed for feedback på det, der foregår i rummet. Denne forbundethed skaber forpligtelse gennem indsigt og deling af dilemmaerne.

Et af de strategiske indsatsområder i CBHs overordnede model hedder Høj faglighed. Under dette indsatsområde definerede vi, hvad der kendetegner høj faglighed. Vi blev blandt andet enige om at udvikle et efteruddannelsesprogram og fandt frem til, at antallet af magtanvendelser på børnene er et mål for, hvor godt vi lykkes med den pædagogiske indsats. Vi satte derfor mål for nedbringelse i antallet af magtanvendelser. Vi fandt på en række aktiviteter, der skulle skabe dette fald: Fælles uddannelse, undervisning i området som del af introduktionsprogrammet og oprettelse af et særligt magtanvendelsesetisk udvalg. Men vi brugte først og fremmest vores model for feedbackledelse. Afdelingslederen var derved sammen med sine medarbejdere, når konflikterne i hverdagen opstod, så de sammen kunne vurdere, hvordan magtanvendelserne kunne undgås – og gav feedback til dem efterfølgende. Institutionslederen observerede afdelingslederens opfølgning med medarbejderne, når de sammen vurderede arbejdet med magtanvendelser – og gav feedback til afdelingslederen efterfølgende. Jeg observerede institutionslederens opfølgning med afdelingslederne, og min chef (kontorchefen) observerede min opfølgning med institutionslederne efterfølgende – og gav mig feedback efterfølgende. Fælles for alle observationerne og feedbacken var et skarpt fokus på, hvordan vi kunne udvikle vores måde at arbejde med strategien på, så vi kunne nå de mål, vi ønskede.

I praksis betyder det selvfølgelig, at der er stor forskel på, hvad de forskellige ledelseslag og de medarbejdere, der er sammen med børnene, skal gøre, for at en strategi bliver til virkelighed. Men det er netop denne oversættelse, der er vigtig for, at ledere kan forstå og tilpasse organisationens samlede indsatser.

Det kræver selvfølgelig, at ledere tager sig tid til at deltage i møder og praksis længere nede i organisationen. Min erfaring er, at tiden er givet godt ud: Det giver et uvurderligt og nødvendigt indblik i organisationens kerneydelse, det skaber fælles forståelse af problemstillingerne, og det gør, at vi får brugt tiden på de ting, som vi har besluttet os for, og som kan løse grundlæggende problemer – i stedet for at drukne i kortsigtede løsninger af problemerne.

Et andet eksempel på en fordel ved forpligtende fællesskaber gennem strategisk feedbackledelse handler om den overordnede justering af strategiens indsatser. I CBHs strategi er der en strategisk indsats, der hedder Fleksibel indsats. Under denne indsats definerede vi, at overgangen til voksenlivet for børn med handicap skulle prioriteres. Dette er et vanskeligt og konfliktfyldt område for målgruppen på grund af lovgivning om myndighedsafklaring, beskæftigelsesafklaring, økonomiske og juridiske forhold med videre. Vi havde det derfor som en del af vores strategiske plan. Da min leder sad med ved gennemgangen af vores kvartalsvise strategiopfølgning, kunne hun fortælle, at der var ved at opstå et politisk pres for at få indsatser omkring skabelse af gode overgange til voksentilværelsen i gang. Vi kunne derved nemt flytte vores indsats længere frem i planen, så ønsket kunne imødekommes. Samtidig gav det et fællesskab om, at noget andet så måtte prioriteres længere ned. Det øgede kendskabet til indsatserne, og det gjorde justeringen og prioriteringen af aktiviteter til et fælles anliggende.

Det gør selvfølgelig også hverdagen mere besværlig som leder. Det er ikke længere muligt at skubbe dilemmaerne nedad. For med indsigt følger medejerskab og fællesskab. Men når virkeligheden forandrer sig til alle tider", skal engagementet i hinandens virkeligheder netop bruges til at forstå dilemmaerne og skabe fælles forståelse og hjælp til at prioritere eller ændre på de strategier, der virkede rigtige, da de blev besluttet. Når verden ændrer sig, skal strategierne også ændre sig.

Over den seneste årrække har det skabt håndfaste resultater på alle væsentlige nøgletal i CBH til glæde for centrets børn, unge og familier [10].

Konklusion
Virker ledelsesmodellen så? Der er – som altid – mange forhold, der påvirker vores virkelighed. Men resultaterne taler for en tydelig effekt, og når det kan lykkes med styring og resultater på et relativt ”usexet”, svært styrbart og politisk bevågent område, som det sociale, så er tendensen klar. Modellen kan skabe engagement i hinandens virkeligheder, dilemmaer og kompleksitet og kan derved skabe udvikling af vores organisationer.

 


 

Noter og referencer

1. Analysemodel fra Klaus Majgaard: "Offentlig styring", Hans Reitzels Forlag, 2013.

2. Henholdsvis en helhedsorienteret familieindsats eller en individuel behandlingsindsats rettet mod det enkelte barn.

3. Furlong, M, McGilloway S, Bywater T, Hutchings J, Smith SM, Donelly M: "Behavioural and cognitive-behavioural group-based parenting programmes for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years (Review)", The Cochrane Library 2012, Issue 2, Wiley Publishers, 2012

4. Majgaard, Klaus: ”Offentlig styring”, Hans Reitzel, 2013; side 222

5. Majgaard, Klaus: ”Offentlig styring”, Hans Reitzel, 2013; side 263

6. Dette har jeg bevidst forsøgt med brugen af BSC med en narrativ vinkel, som det er beskrevet i Schnoors bog, hvor jeg er interviewet om min tidligere brug af BSC.

7. Schnoor, Michala: ”Narrativ organisationsudvikling”. 1. Udgave. Dansk Psykologisk Forlag, 2009; side 241

8. Majgaard, Klaus: ”Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 1: Dilemmaspillet”, Økonomistyring og informatik – 26. årgang nr. 6. 2010; side 523

9. Larsen, Sune Bjørn, og Hersom, Christina: ”Kompleks proceskonsultation”. Erhvervspsykologi – tidsskrift om udvikling, dialog, ledelse. Vol. 6, nummer 1, marts 2008; side 28

10. Fra fire røde til fem grønne sundhedsfaglige tilsyn, fra 7 procent merforbrug til 0,5 procent mindreforbrug, 50 procent reduktion af sygefravær, 65 procent reduktion i antallet af magtanvendelser og 50 procent reduktion af arbejdsskadesanmeldelser.

Om Sune Bjørn Larsen

Sune Bjørn LarsenSune Bjørn Larsen, cand.psych.aut. Ejer af Raison, der skaber organisationsudvikling med fokus på forpligtende fællesskaber i systemisk og narrativt perspektiv – særligt ledelsesrådgivning i læringsforløb med fokus på konkret udvikling og implementering af strategier gennem coaching, procesledelse og strukturer. Har erfaring fra forstander- og centerchefstillinger i Københavns Kommune. Læs mere på www.raison.dk. Mail: sbl@raison.dk.