Bog: Ledelse med visdom

Mennesker, som leder fra en spirituel basis, kan opnå succes, glæde, anerkendelse og fred i sjælen, samtidig med at de tager hensyn til alle, der er påvirket af deres ledelse. Det peger 29 topledere fra 15 lande på i en række interview i den anmelderroste bog ”Ledelse med Visdom - Spirituelt baseret lederskab i virksomheder”. Ledelseidag.dk har bedt den ene af forfatterne, professor Peter Pruzan, om en forsmag på bogen og undersøgelsen bag.

Af Peter Pruzan, professor emeritus, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School.

01. marts 2010

Hensigten med at skrive ”Ledelse med visdom" har ikke været at ”sælge” spirituelt baseret lederskab. Vi påstår ikke, at spiritualitet er kongevejen til de højeste stillinger i virksomhedspyramiden, eller at man sikrer sig personlig succes, hvis man er spirituel. Og ligesom det ikke er nogen garanti for et langt og sundt fysisk liv, at man jogger og spiser økologisk, så giver et spirituelt perspektiv på ledelse heller ingen garanti for en sund og levedygtig organisation. Det er tilstrækkeligt at gøre sig klart, at de ledere, som præsenteres i min kones og min bog, har opnået deres position som ledere, samtidig med at de er spirituelle – at de to ting ikke behøver at udelukke hinanden.

Formålet med at skrive bogen har været at fortælle gode, spændende, jordnære historier om en tilgang til virksomhedsledelse, som kan inspirere til, at man som leder stiller sig selv væsentlige personlige og organisatoriske eksistentielle spørgsmål af relevans for såvel sin ledelse som sit liv.

Vi har talt med ledere, som interesserer sig for det, der er virkelig vigtigt for dem her i livet, og som integrerer denne bevidsthed og følsomhed i deres ledelsesstil. De kendetegnes ved en søgen efter mening, formål og tilfredshed i erhvervslivets ydre verden såvel som i samvittighedens indre verden, og deres ledelsesstil er et naturligt udtryk for deres kontakt med hjerte, sind og sjæl. Sagt på en anden måde er der tale om ledere, som arbejder på et spirituelt grundlag, hvor deres ydre handlinger og deres indre overvejelser gensidigt støtter hinanden – hvor deres tanker, følelser, ord og handlinger er i harmoni med hinanden.

Spirituelt baseret lederskab er ved at blive anerkendt som en væsentlig referenceramme for at forstå, udøve, kommunikere om og undervise i kunsten og professionen: virksomhedsledelse; ikke alene i den store verden, hvor man ofte har nemmere ved at håndtere store ord som ”spiritualitet”, men også i Danmark. Allerede i oktober 2007 afholdtes den første internationale konference om spiritualitet og ledelse i Danmark: ”Business for the World”.

Undersøgelsens historie
Fra slutningen af 1980erne har jeg forsket i, skrevet et stort antal artikler om og været med til at stifte danske og internationale organisationer, der beskæftiger sig med organisationsetik, sociale og etiske regnskaber, værdier i virksomhedsledelse og virksomheders sociale ansvar [1]. Det har været uhyre spændende og inspirerende at være med til at udvikle disse perspektiver og iagttage, hvordan de har været med til at præge virksomhedslederes sindelag. Men der var ofte noget, der nagede mig. Når jeg igennem årene drøftede disse nye perspektiver med ledere og forsøgte at få dem til at fortælle, hvorfor de begyndte at orientere sig mod disse perspektiver, mødte jeg næsten altid det samme reaktionsmønster; først stilhed, hvor man tilsyneladende søgte efter en grimasse, der kunne passe, for derefter tøvende at forklare, at ”det kan betale sig”. Man henviste til virksomhedens renommé og til image som et konkurrenceparameter, når man skal tiltrække dygtige medarbejdere; til værdier som er vigtige i virksomheder, hvor man er afhængig af kreative og selvstændige medarbejdere; til de positive marketingsignaler, der kan udsendes i en verden, hvor medierne fokuserer på bæredygtighed og socialt ansvar; og til de stedse voksende krav fra NGO’er, etiske investorer og bevidste forbrugere. Disse svar optog mig af to grunde.

For det første, netop fordi jeg kendte mange af disse ledere som kloge og følsomme mennesker, som opfattede deres virksomheder som værende mere end pengemaskiner, troede jeg ikke på deres forenklede ”the business of business is business”-forklaringer. Det, de sagde, var ikke det, jeg mente, de stod for. Hermed siger jeg ikke, at de talte usandt, kun at det, de sagde, langt fra var hele sandheden, og når de ikke sagde det, de egentligt mente, var det ikke, fordi de ikke ville, men fordi de ikke kunne.

Vi er alle bundet af vores kultur, sprog og forventninger til andres forventninger til os. De fleste ledere i større virksomheder har opnået deres stillinger ved at have en eller anden form for merkantil uddannelse bag sig (ofte et snævert defineret MBA-studium suppleret med en økonomisk eller teknisk uddannelse) og ved at have demonstreret evnen til at leve op til det system af vurdering og belønning, som understreger vigtigheden af (kortsigtet) økonomisk vækst, men som ser bort fra personligt velbefindende og samfundsmæssig udvikling. Økonomisk rationalitet og en ubevidst arv fra en kultur, som er domineret af materialisme, er blevet hovedleverandør til deres verdensbillede og sprog – og derfor kan svaret, ”det kan betale sig”, være en ganske naturlig reaktion, når man er stillet over for et spørgsmål, hvor man mangler et egnet vokabularium og en referenceramme for at kunne give et mere dækkende svar.

Den anden grund til min voksende optagethed af deres svar var min overbevisning om, at hvis man indlejrer begreber som etik og værdier og ansvar i et økonomisk sprog og en logik, som er fremmed for netop etik og værdier og ansvar, for dermed (ofte ubevidst) at gøre dem til instrumenter til at tjene et andet, mere overordnet økonomisk formål, så vil de miste deres styrke og relevans og blive betragtet af såvel andre som en selv(!) som endnu et værktøj i gevinstmaksimeringens værktøjskasse.

Med den baggrund samt med ønsket om at kunne præsentere ikke mindst vordende og yngre ledere for rollemodeller, som har førstehåndserfaringer med, hvordan man driver en virksomhed, når traditionelle succeskriterier omformes og suppleres med et spirituelt perspektiv, tog en ven, international konsulent i innovation i virksomheder og tidligere leder af Innovation Management på SRI International (Stanford Research Institute, USA), og jeg initiativet til et forskningsprojekt om spirituelt baseret ledelse. Formålet var at finde frem til og lære fra international ledere, som ikke alene havde en spirituel orientering, men som også var villige til at tale åbent med os om deres spiritualitet, hvad den betød for deres lederskab, og hvordan det også er muligt at udvikle sig spirituelt gennem virksomhedsledelse. En svenskfødt direktør udtrykker det således: ”Når jeg betragter erhvervslivet, har jeg aldrig set så meget konstruktivt arbejde blive udført, så meget åbent samarbejde og så mange konstruktive eksempler på det at åbne sig. Derfor oplever jeg, at erhvervslivet er en af de bedste tumlepladser, man kan få i sit liv, hvis man vil udvikle sig spirituelt.”

Snart var vore velkvalificerede ægtefæller med i arbejdet, hvor vi blandt andet parvis interviewede spirituelt baserede ledere i mange lande; det er blevet til interviews med 40 topledere i 15 lande på seks kontinenter. Nogle kendte vi i forvejen, andre var kendte i vores netværk, og atter andre mødte vi på konferencer om emnet, som begyndte at finde sted blandt andet i internationale organisationer som Spirit in Business samt på nogle af USA's bedste universiteter, blandt andet Harvard og Yale. Da vore amerikanske venner midt i forløbet valgte at fokusere på andet arbejde, fortsatte min kone, Kirsten Pruzan Mikkelsen, som er journalist, og jeg projektet.

Spiritualitet og virksomhedsledelse
Det ville være dumdristigt og overmodigt i så kort en artikel at prøve at drage konklusioner af vores forskning. I stedet vil jeg her prøve at give et indtryk af nogle væsentlige temaer, som lederne talte om, ved at præsentere en række korte citater.

Hvordan definerer ledere ”spiritualitet”?
Vi vidste fra vores kendskab til mange kulturer verden over, at menneskers spirituelle anskuelser varierer meget, og at de kan være forbundet med en organiseret religion eller ikke være det. Derfor valgte vi at lade de ledere, vi interviewede, definere begrebet, undertiden for første gang. Nogle ledere gjorde det klart, at de ikke opfattede sig selv som ”spirituelle”, hvis spiritualitet skulle defineres i en snæver traditionel eller religiøs forstand. Men når de tog udgangspunkt i deres egen personlige definition af spiritualitet, havde de det fint med at fortælle os om deres synspunkter og erfaringer som virksomhedsledere. Her er et lille uddrag af deres perspektiver på spiritualitet:

Jeg er et spirituelt menneske på den måde, at jeg kan mærke en forbindelse til verden. … Jeg føler stor tilfredshed, når jeg kan mærke, at jeg er en del af helheden og at jeg bidrager til helheden.
Caroline Søeborg Ahlefeldt, professionelt bestyrelsesmedlem, Danmark

Spiritualitet er menneskets søgen efter sin iboende guddommelighed. Det er mere en vej end en tilstand, en søgen mere end en ankomst.
Magnus Vrethammar, adm. dir., Finess, Schweiz og Pergo, UK

For mig er spiritualitet søgen efter sand lykke.
Francisco Cañada, partner og dir., Errepar S.A., Argentina

Spiritualitet er en dyb kontakt med en kraft, der er større end mig selv. Det er en personlig rejse, som omfatter længsel og at høre til. Frugterne af denne rejse er kærlighed og medfølelse.
Ricardo B. Levy, medstifter og bestyrelsesform., Catalytica, Inc., USA

En sidste, lidt længere definition, indeholder samtidig en motivation for spirituelt baseret ledelse:

Hvis der nogensinde har været et behov for spirituelt baseret lederskab, er det nu. Man er nødt til hver eneste dag at gøre sig fortjent til retten til at lede, og spiritualitet er en betingelse for at kunne gøre det. Spiritualitet vil sige, at man er i reel kontakt med livet, med sit centrum, med kernen. Det afholder en fra at foretage mange kortsigtede, taktiske handlinger, der ofte er uhensigtsmæssige både for virksomheden og for medarbejderne. Det giver også én mod til at sige fra overfor skadelige handlinger. Undertiden kan det være ensomt at være en spirituel leder, men man oplever en indre glæde og jordforbindelse. Man er også i stand til at forholde sig til sin egen menneskelighed og ufuldkommenhed. Og man bevarer sin ydmyghed som leder samtidig med, at man er stærk.
Janice Webb, dir., Motorola, USA

Uanset hvordan en leder har defineret spiritualitet og talt om spiritualitet, er der en ”rød tråd”, som går igennem alle interviewene; hver enkelt leder har et ”indre” perspektiv på formålet med livet i almindelighed og med ledelse i særdeleshed, og dette indre, spirituelle perspektiv udgør rammen om deres handlinger i erhvervslivets ”ydre” verden. Det ser ud til at medføre, at de agerer særligt medmenneskeligt i en række ledelsessammenhænge.

Lederne havde en meget forskellig religiøs baggrund: inden for kristendom (protestanter, katolikker, mormon), hinduisme, buddhisme, jødedom og islam. I betragtning af de mange forskellige spirituelle og religiøse traditioner var et af de spørgsmål, vi også stillede, følgende: Er spiritualitet for dig det samme som religion og på hvilken måde, eller adskiller den sig fra religion og på hvilken måde? De fleste af de interviewede ledere svarede, at de oplever en mere eller mindre klar adskillelse mellem religion og spiritualitet. Religion kan være en udmærket indgang til spiritualitet, mente flere af disse ledere, men spiritualitet overskrider nationalitet, virksomhedstyper og religiøse grænser.

Hvad er forholdet mellem spiritualitet og personlig succes?
Før jeg ”giver ordet” til lederne, vil jeg gøre opmærksom på, at alle de ledere, vi interviewede, har opnået deres lederstillinger, mens de har været spirituelle. Dette er med andre ord et stærkt indicium for, at spiritualitet og det at opnå en ledende stilling ikke behøver at udelukke hinanden, sådan som visse skeptikere synes at frygte.

Personlig succes er for mig følelsen af, at jeg gør det rigtige, og at vi gør det på den rigtige måde. … Dette er nøglen til succes. Hvis man tjener et formål, og man gør det på basis af nogle grundlæggende værdier, og disse værdier har at gøre med omsorg og kærlighed, så har man et stort potentiale og kan få succes med næsten hvad som helst.
Lars Kolind, fhv. adm. dir., Oticon, Danmark

For mig hænger succes sammen med, om de mennesker, jeg arbejder sammen med, er blevet bedre mennesker på grund af deres forbindelse til mig. Jeg tror, at der er et formål med vores liv, og at vi er nødt til at finde ud af, hvad vi er her for. Sandheden er, at vi er her for at gøre godt – for at gøre verden til et bedre sted, for at blive bedre mennesker og for at hjælpe andre til at få et bedre liv. Dette er, hvad jeg forsøger at gøre hver eneste dag.
Flordelis Aguenza, adm. dir., Planters Bank, Filippinerne

Hvis jeg i den korte tid, jeg skal være her på jorden, kan være med til at gøre en forskel, kan være med til at gøre det bedre, ikke blot for mennesker, men også for dyr og natur og ikke voldføre dem på nogen måde, så kan jeg se mig selv i spejlet, når jeg bliver de der 80 år og sige, ”Du gjorde det så godt, du kunne.”
Karin Verland, fhv. adm. dir., Pfizer Danmark

Den mest succesrige person er den, der har færrest ønsker. Det succesrige menneske er det tilfredse menneske.
James E. Sinclair, best. form. og adm. dir., Tan Range Exploration, Ltd., USA/Tanzania

Hvad er forholdet mellem spiritualitet og succes i erhvervslivet?
Her undersøgte vi et andet perspektiv på succes: Hvordan lederne ud fra deres spirituelle livssyn overvejer virksomheders succes? Som det forhåbentlig fremgår af følgende udsagn, havde de ledere, vi interviewede til forskningsprojektet, et mere righoldigt og inklusivt perspektiv på succes i erhvervslivet end det, der udspringer af traditionel økonomisk rationalitet.

Jeg ser det som forretningslivets formål at skabe velstand til virksomheden og til et stort antal mennesker uden at skade andre – at yde sit bidrag.
Hélène Ploix, best. form. og adm. dir., Pechel Industries & Pechel Industries Partenaires, Frankrig

Fra et eksistentielt perspektiv er organisationers raison d´être at tjene menneskelige behov. Der er ingen anden begrundelse for deres eksistens. Individer og organisationer vokser, når de giver sig selv til andre og forhold bliver bedre, når der er fokus på at tjene andre, hvad enten det er på det individuelle, familiens, organisationens, nabolagets, samfundets eller hele menneskehedens niveau.
Stephen Covey, medstifter og næsteform., FranklinCovey, USA

Jeg tror, at det, forretningslivet i sidste instans drejer sig om, er, at alle virksomhedens interessenter skal være lykkelige: de ansatte, kunderne, leverandørerne og aktionærerne. Den lykke, jeg taler om, er den tro og det engagement, man er nødt til at have for at opnå noget sammen.
S.K. Welling, best. medl. og dir., HMT International Ltd., Indien

I Grundfos har det altid været en del af vores politik, at profit ikke er et mål i sig selv. Penge og en god rentabilitet er nødvendige for at vi kan opretholde en virksomhed i god vækst, der er et godt sted for mennesker at arbejde.
Niels Due Jensen, best. form. Grundfoskoncernen, Danmark

Sammenfatning
Hver af de ledere, vi har interviewet, er et produkt af deres egne unikke erfaringer. De har hver især udviklet deres eget spirituelle perspektiv på livet og på ledelse. De har hver især deres egen måde at udtrykke denne spiritualitet på i ord og gerning. Og de har hver især udviklet deres egen måde at fungere på som spirituelt baseret leder. Alligevel vil jeg afslutningsvis prøve at give en kort syntese af disse lederes erfaringer med spirituelt baseret lederskab i form af seks enkle sentenser:

  • Vær bevidst om din egen spiritualitet, dit eget spirituelle syn på livet, og lev det!
  • Omgås opløftende og inspirerende kolleger, som leder på et spirituelt grundlag – og lær af deres erfaringer.
  • Udvikl din egen indfaldsvinkel til spirituelt baseret lederskab på grundlag af dit spirituelle livssyn. Forsøg ikke at efterligne den måde, hvorpå andre har fungeret som ledere; sprituelt baserede ledelse er et meget personligt anliggende.
  • Integrer dine spirituelle principper og værdier i hele dit liv, ikke kun derhjemme, ikke kun på arbejdspladsen. Spirituelt baseret ledelse er for hele livet.
  • Lad være med blot at tale om det og tænke på det; praktiser dit spirituelt baserede lederskab. Men husk: Du kan ikke lede andre, hvis du ikke kan lede dig selv. Som Mahatma Gandhi sagde: ”Vær den forandring, du ønsker at se i verden.”
  • Hvis det føles rigtigt og klogt at gøre det, så styrk din organisations kultur gennem din ledelse, så spiritualitet udgør grundlaget for dens identitet/selvforståelse, dens omdømme, værdier, ansvarsfølelse, succeskriterier og vision.

Frem for alt: Stol på, at en virksomhed kan udvikles og få succes på et spirituelt grundlag, og at du kan få succes, når du baserer dit lederskab på et spirituelt grundlag.

 


Noter
1. Herunder AccountAbility i London, European Academy for business in Society i Bruxelles og cbsCSR i Danmark.

 


Litteratur 
Pruzan, P. (2008): “Spirituality as a firm basis for Corporate Social Responsibility” i Crane et al. (red.) Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility, Oxford University Press, 552-60

Pruzan, P. (2008): “Spiritual-based Leadership in Business”, Journal of Human Values, 2008, 14/2, 101-114

Pruzan, P. (2009): Rational, Ethical, Spiritual Perspectives on Leadership: Selected Writings of Peter Pruzan, Oxford, UK: Peter Lang

Pruzan, P. (2010): “Visdom I virksomhedsledelse” i Magaard, T. (red.) Ledelse og spiritualitet: En antologi om nye vej i arbejdslivet, Gyldendal Business, 47-63

Pruzan, P. og Mikkelsen, K. Pruzan (2010): Ledelse med visdom: Spirituelt baseret lederskab i virksomheder, Gyldendal Business

 

Mere om "Ledelse med visdom"

”Ledelse med visdom” er en revideret dansk udgave af ”Leading with Wisdom - Spiritual-based Leadership in Business” fra 2007, der fra flere kanter høstede international anerkendelse. Læs mere om bogen her:

Ny bog om spirituelt baseret ledelse” – omtale af Leading with Wisdom, Ledelseidag.dk, september 2007

Ledelse med visdom” – interview med Peter Pruzan og Kirsten Pruzan Mikkelsen, Ledelseidag.dk, september 2007

bogPeter Pruzan og Kirsten Pruzan Mikkelsen:
"Ledelse med visdom - Sprituelt baseret lederskab i virksomheder"
1. udgave
Hæftet , 400 sider
ISBN: 9788702082197
Gyldendal 2010

Om Peter Pruzan

PeterpruzanPeter Pruzan, dr.polit. og ph.d., er internationalt kendt for sit arbejde med virksomhedsetik, værdibaseret ledelse, virksomhedsansvar og spiritualitet i erhvervslivet – og tidligere som økonom. Han har akademiske grader fra Princeton (BSc), Harvard (MBA), Case-Western Reserve (ph.d.) og Københavns Universitet (dr. polit.). Han har været direktør for en succesrig international virksomhed og er forfatter til 15 bøger og mere end 100 artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter.