Lederi på dansk

Hvad gør vi rent faktisk her i landet, når vi siger, at vi udøver ledelse? Har dansk ledelse sin specielle egenart, og har vi en særlig lederadfærd og ledelsesstil? Ny unik bog af Erik Johnsen sætter fokus på lederi på dansk

Af Paul Hegedahl

01. november 2008

Professor, emeritus Erik Johnsen, netop fyldt 80 år og i en menneskealder en af de helt tunge profiler inden for ledelse og ledelsesstrategi, kan fejre, at hans hjertebarn Center for Applied Management Studies (CAMS) fyldte 10 år 16. november.

I den anledning er Erik Johnsen nu aktuel med bogen ”Lederi på Dansk”. Bogen, der er en synopsis af de hidtil 14 udgivne CAMS-COPENHAGEN-bøger om dansk ledelse i det 20. århundrede, sammenfatter, hvad der kan uddrages af de praktiske ledelseserfaringer, som indtil nu 72 tidligere topchefer har skrevet om.

”Lederi på dansk” samler op på CAMS udgivelser til nu og sætter fokus på: Hvad gør vi rent faktisk her i landet, når vi siger, at vi udøver ledelse? Har dansk ledelse sin specielle egenart? Har vi en særlig lederadfærd og ledelsesstil?

Erik Johnsen beskriver det selvopfundne ord ”lederi” som den form for ledelse, man driver uden at have sat sig ind i, hvad det egentlig er. Begrebet er ikke ment nedsættende, men er blot en konstatering af, at der ikke findes én anerkendt definition af ordet ’ledelse’.

Forfatteren
Erik Johnsen har været knyttet til Copenhagen Business School siden 1956. Hans faglige baggrund er operationsanalyse/management science, og forfatterskabet omfatter økonomi, organisation, marketing, konsulentmetodik, offentlig og politisk ledelse samt ledelsesteori.

Johnsen var initiativtageren til at skaffe fondsmidler til etableringen af Center for Applied Management Studies, Copenhagen Business School, og har været leder af Centeret siden starten. Da han i 1998 nåede pensionsalderen for offentlige ansatte, var det nemlig ikke ensbetydende med en stille pensionisttilværelse, men signalet til at samle en række – ligeledes pensionerede – topledere omkring sig med henblik på, at de på seriøs, forskningsbaseret vis skal videregive deres praktiske erfaringer.

På mange måder har Erik Johnsen været grundlaget og drivkraften i udviklingen af ledelse på dansk – både forskningsmæssigt og med en solid indflydelse på praksis. Også i udviklingen af Ledelse i Dag, som kvartalsmagasin – som dannede grundlag for Ledelseidag.dk – var Erik Johnsen en stor inspirator.

CAMS
Hele tanken bag CAMS er, at forhenværende ledere skal videregive deres ledelseserfaring til de kommende generationer.

"Det er vanskeligt at få nuværende virksomhedsledere til at være ærlige omkring ledelsesstrategier, da de har for meget på spil. Chefer, der har sagt farvel til deres topposter, kan derimod sige hvad som helst uden at skulle tage hensyn til en bestyrelse eller andre interessenter", siger Erik Johnsen.

Det har så resulteret i det omfattende arbejde, der de seneste 10 år er foregået og stadig foregår på CAMS-COPENHAGEN. Centret er bemandet med mennesker, der har levet en stor del af deres tilværelse som chefer i private og/eller offentlige virksomheder. Der er således virkelig tale om erfaringsbaseret ledelse. Disse seniorforskere – mere end 100 i antal – gør rede for deres ledelsesmæssige viden og de erfaringer, der har været både positive og hårde at indhøste i publikationer, der efter almindelige akademiske normer forsvares offentligt, hvorpå de publiceres på Handelshøjskolens Forlag. Foreløbig er fem-seks nye projekter på bedding.

Bogens indhold
”Lederi på dansk” omfatter fem kapitler, hvor man kommer rundt om alle former for danske ledelseserfaringer:

1. Introduktion

2. Ledelse i den privat ledede virksomhed
2.1. Ejerledelse
2.2. Ejerfamilie-ledelse
2.3. Andelsledelse
2.4. Ledelse i en stor dansk international virksomhed
2.5. Ledelse af udenlandske datterselskaber
2.6. Dansk baseret international konsulentledelse
2.7. Ledelse i dansk dagspresse
2.8. Magtfænomenet i ledelsesprocessen
2.9. En værditeoretisk kommentar

3. Ledelse i den folkevalgt ledede offentlige virksomhed
3.1. Ledelse i hæren
3.2. Privatiseret offentlig virksomhed
3.3. Etatsledelse
3.4. Ledelse af Toldvæsenet 1965-1989
3.5. Ledelse af Vejdirektoratet 1970-1995
3.6. Kommunal ledelse
3.7. Skoleledelse

4. Frivillig ledelse af den frivillige organisation
4.1. Kvindeligt lederskab

5. Lederi på dansk
5.1 Resumé af studiets konklusioner
5.2 Sådan har vi udøvet ledelse

5.3 Konklusion

Og hvad har vi så lært?
Som det fremgår af indholdsoversigten, er det et spændende og broget billede af dansk ledelse og – kan man kan vel tillade sig at sige - dermed også af det danske samfund og dansk kultur, der bliver gennemgået i denne bog.

For hvert studie, som de fremlagte erfaringer her kaldes, er der uddraget konklusioner af ledelsesmæssige karakteristika. Konklusionerne går både på de enkelte typer virksomheder/organisationer og på bestemte ledelsesmæssige aspekter.

Et ledelsesaspekt, som Ledelse i Dag beskæftigede sig med allerede i nr. 1 i 1990, er etik, og om dette konkluderes i ”Lederi på dansk”:

”Man ved her i landet, hvorledes ordentlig adfærd bør udøves, og man ved af erfaring også, at det grænser til det umulige at leve op til egne og andres idealer, hvad der netop ikke forhindrer folk i at beskæftige sig med etik og moral i én uendelighed.”

Og det må vi så håbe bliver holdt levende stadigvæk.

Det siges også, at det ledelsesmæssige billede i Danmark og på dansk er broget. Det er uhyre differentieret, og der udøves her i landet alt lige fra ”ledelse efter bøger” og ”ledelse, som vi plejer” til ”ledelse efter gehør” og ”nul-ledelse”. Baseret på anmelderens egne erfaringer, må det medgives, at alle disse former for ledelse eksisterer.

Det gennemgående træk i CAMS Copenhagen-studierne er, at ledelsesopgaven bliver taget alvorligt. Man er bevidst om lederansvaret og – siges det i bogen – vågen over for muligheder for forbedringer og over for de problemer, der altid tårner sig op, når forbedringer skal gennemføres.

Her skal det vel så påpeges, at det næppe er de mindst bevidste ledere, der efterfølgende har indvilget i at bruge tid og kræfter på at beskrive deres erfaringer til glæde for lederiet generelt i Danmark. Så baseret på for eksempel det seneste års erfaringer både inden for den offentlige og private sektor er billedet måske lidt for pænt tegnet? Og ikke mindst med hensyn til bestyrelsesarbejde kunne der på mange områder nok ses lidt mindre positivt på sagen.

Men, det er nok alligevel rigtigt og meget dansk, at vi sætter en ære i at få den daglige drift til at køre; at vi, efter lidt mukkeri, accepterer at tilpasse vores aktivitet til nye, uomgængelige krav udefra. Forfatteren siger:

”Summa summarum: Det står bedre til med professionelle ledelsesintentioner her i landet, end man skulle tro, når man hører den standende retorik. Selv om det efter lokale normer aldrig bliver godt nok. Vi udøver, trods globale input, alligevel ledelse på dansk – undertiden Holger Danske ledelse, hvor vi lige skal vækkes først.”

Og for lige at runde det etiske af:

”Danske er i ledelsesetisk henseende ubevidst åndelige slaver af en lutheristisk tolkning af De Ti Bud.”

Om erfaringer
Der er, lige siden mennesket første gang blev sig sine erfaringer bevidst, blevet sagt og skrevet meget om netop værdien af erfaringer. Nogle af udtalelserne er temmelig misantropiske, andre syrligt-humoristiske. Immanuel Kant sagde: ”Erfaring er en forstået iagttagelse” og Aldous Huxley mente: ”Erfaring er ikke, hvad en mand oplever. Det er, hvad han gør med det, han oplever”.

Vi skal være taknemmelige for, at en lang række mennesker i publikationerne fra CAMS-COPENHAGEN deler den forståelse, de har fået af ledelsesarbejdet med os andre.

Her er inspiration til alle, der på den ene eller anden måde interesserer sig for – og arbejder med ledelse, i praksis, forskningsmæssigt, som studerende. Efter denne anmelders mening findes der intet tilsvarende værk på dansk eller engelsk. Så det er vel også et udtryk for, at der er særlige aspekter ved dansk lederi.

lederibogErik Johnsen: ”Lederi på dansk”;
Handelshøjskolens Forlag, København 2008.
132 s., hft.
kr. 250, inkl. moms; medlemspris kr. 200, inkl. moms
ISBN 978-87-629-0354-8.