Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Tilbage til oversigten

E-learning: Projektstyring i praksis - For ledige

Få mulighed for at forbedre dine kompetencer som projektleder gennem effektive værktøjer til at planlægge, gennemføre og implementere målbare, vellykkede projektforløb.

Denne kompetencegivende lederuddannelse giver dig en praktisk og teoretisk ballast, der forbedrer dine projektkompetencer og evne til at styre og organisere et projekt betydeligt. Du bliver i stand til at analysere et projekts baggrund og forudsætninger for succes.

Uddannelsen henvender sig til dig, der er ledig og ønsker at arbejde som projektleder eller kan se frem til at blive projektleder.

Vi tilbyder også dette forløb som et akademifag til dig, der er i job.

Brug for hjælp?

3283 3610
10 ECTS + PRINCE2 certificering
Tilmeld dig nu

Indhold og udbytte

Som E-learningsstuderende er det en forudsætning, at du er rutineret bruger af både computer og internet. Du skal være forberedt på, at det kræver en del selvdisciplin at deltage. Du skal kunne motivere dig selv og arbejde selvstændigt, men du har til gengæld mulighed for selv at tilrettelægge dit uddannelsesforløb og arbejde med uddannelsen, når det passer dig.

Inden uddannelsens start vil du modtage en uddannelsesplan samt en adgangskode til kursusmaterialet.

Uddannelsen er bygget op over en række temaer, du kan gennemgå, når det passer dig. Hvert tema afsluttes efter 1 -2 ugers varighed med en virtuel konference, hvor du får mulighed for at komme i dialog med underviseren og andre studerende. De enkelte temaer består af en række videosekvenser, artikler og lærebogsstof, som du skal læse, samt opgaver du løbende skal løse. De temaer, der vil blive gennemgået under uddannelsesforløbet er følgende:

1. Definition af et projekt

7. Tidsstyring

2. Omfang og indhold

8. Indkøb og underleverandører

3. Valg og afgrænsning af et projekt

9. Økonomi- og ressourcestyring

4. Projektlederens rolle

10. Fremdriftsstyring

5. Projektets rammer, omgivelser og organisering

11. Risikoledelse

6. Interessenter og kommunikation

12. Projektafslutning

 

1. Definition af et projekt:

Deltagerne lærer, hvornår der er tale om et projekt, hvad der kendetegner et sådant, og hvordan det adskiller det sig fra driftsopgaver. Vi arbejder med at skelne imellem forskellige projekttyper – herunder drifts- og udviklingsprojekter og vi arbejder med projektstjernen og definition af kvalitet, der er essentiel i blandt andet samarbejdet med styregruppen. Deltagerne lærer at definere et projektforløb og et projektets livscyklus.

Overordnede emner:

 • Hvad kendetegner et projekt?
 • Hvordan differentierer vi imellem forskellige projekttyper?
 • Hvordan balanceres imellem leverancens omfang og kvalitet samt tildelte ressourcer, tid og penge?
 • Hvad kendetegner et typisk projektforløb og projektets livscyklus?
2. Omfang og indhold:

Via udarbejdelse af WBS arbejder vi med at skabe overblik for projektets omfang og indhold, og skaber basis for blandt andet ansvarsdelegering og fremdriftsmåling; herunder hvordan deltagerne undgår, at projektet vokser og vokser og aldrig bliver færdigt.

Overordnede emner:

 • Hvordan danner vi os overblik over projektets omfang og indhold?
 • Hvad er gode projektleverancer, og hvordan kan vi benytte os af SMARTE-modellen?
3. Valg og afgrænsning af et projekt:

Vi arbejder med, hvordan et projekt udvælges frem for andre igennem SWOT-analyser og Cost-benefitanalyser. Deltagerne lærer, hvordan et projekt specificeres igennem udarbejdelse af en Business Case, således at projektleder og projektteam har en klar ”rettesnor” for deres arbejde.

Overordnede emner:

 • Hvordan laves en situationsanalyse, og hvordan udvælges projektet ud fra en lønsomhedsanalyse?
 • Hvordan differentieres imellem formål, output, resultat og udbytte?
 • Hvordan skærper vi projektets profil og opgavens klarhed?
4. Projektlederens rolle:

Deltagerne lærer, hvad en projektleder skal kunne, hvad de ikke nødvendigvis skal kunne – og ikke mindst, hvad de skal lægge særlig vægt på i deres prioritering af arbejdsopgaver. Deltagerne skal reflektere over egen lederprofil igennem Adizes ledermodel og ledergitteret og forholde sig kritisk til, hvad de lægger i forskellige projektleder-egenskaber. Deltagerne lærer, hvordan de opbygger gennemslagskraft og præsenteres for situationstilpasset ledelse, således der skabes flow i projektmedarbejdernes arbejde.

Overordnede emner:

 • Hvordan selvreflekterer du over dine styrker/udviklingsområder inden for ledelse?
 • Hvad er vigtige projektlederegenskaber, og hvilke dele skal du lægge særlig vægt på som projektleder?
 • Hvordan arbejder du med situationsbestemt ledelse?

5. Projektets rammer, omgivelser og organisation:
Deltagerne vil lære at forstå processerne i virksomhedens omverden og vil kunne redegøre for betydningen af projektets forankring i og bidrag til organisationen. Der arbejdes strategisk med projektledelse, så de kan arbejde mest effektivt inden for de organisatoriske rammer og projektet forankres. Vi arbejder med; 1) hvordan projektgruppen opbygges, 2) samarbejdet med fx styregruppen, 3) sammensætning af projektteam, motivationsfaktorer, og hvilke hensyn der bør tages i forhold til linjer og drift.

Overordnede emner:

 • Hvordan differentieres imellem følgende organisationstyper: Linjestab-, matrix- og ren projektorganisation? Og hvilken betydning af organisationstypen for projektarbejde?
 • Hvilken rolle spiller eksempelvis organisationstype, historik, strukturering og hierarkier, omgivelser og kultur?
 • Hvordan tegner man et teknisk, forretningsmæssig, organisatorisk og politisk billede af projektet?
 • Hvordan etablerer du projektgruppen, sikrer den bedste bemanding og benytter eksempelvis persontypologier?
 • Hvad gør du som projektleder i opstartsfasen, hvordan anvendes teamets fem udviklingsfaser til at skabe et ”High Performance Team”?
6. Interessenter og kommunikation:

Deltagerne lærer at afdække og analysere projektets interessenter, internt og eksternt, i forhold til deres rolle, holdning og personlige succeskriterier. Vi arbejder med systematisering af information og kommunikationsstrategier. De lærer at udarbejde en aktivitetsliste, der informerer aktive interessenter om roller, ansvar, varigheder, indbyrdes afhængigheder med mere.

Overordnede emner:

 • Hvordan definerer du projektets interessenter?
 • Hvilken rolle og holdning har interessenterne, hvordan kan de påvirke projektet?
 • Hvordan definerer du interessenternes succeskriterier og bruger denne viden som projektleder?
 • Hvordan udarbejder du en kommunikationsplan og sikrer kommunikations flow? 
7. Tidsstyring:

Vi arbejder med tidsestimering på baggrund af opgavetype, ressourcetildeling og risikoprofil. Deltagerne lærer, hvordan de kan udarbejde en overskuelig og realistisk tidsplan, og hvordan de styrer en sådan, så indgåede aftaler overholdes, og leverancer ikke forsinkes. Vi arbejder med fastlæggelse af aktiviteternes indbyrdes afhængigheder; herunder identifikation af projektets kritiske vej, slack og buffer.

Overordnede emner:

 • Hvordan kortlægges projektressourcer og fastsættes varigheder, rækkefølge og afhængigheder?
 • Hvordan udarbejder du en overskuelig og realistisk tidsplan og styrer denne, så du sikrer, at den holder?
8. Indkøb og underleverandører:

Deltagerne lærer at vurdere, hvornår underleverandører med fordel kan benyttes, og hvordan man som projektleder håndterer disse? De undervises i, hvordan de kan vurdere leverandørtilbud på ens præmisser samt, hvordan de vælger leverandører og indgår kontrakt; herunder kontraktstyring og –afslutning.

Overordnede emner:

 • Hvornår benyttes underleverandører med fordel, og hvordan afdækkes behov for indkøb?
 • Hvordan vurderes leverandørtilbud, hvad skal ligge til grund for dit valg, og hvordan styres kontrakten?
9. Økonomi-og ressourcestyring:

Vi arbejder med, hvilke udgifter der er i forbindelse med et projekt og hvordan disse kan estimeres, herunder arbejdskraft, indkøb, underleverandører med videre. Endelig ser vi på budgetlægning af eksempelvis ressourcer, ressourceallokering samt teknikker til at følge op på økonomien (kontrol af udgifter).

Overordnede emner:

 • Hvilke udgifter er der i forbindelse med et projekt og hvordan estimeres omkostninger ud fra eksempelvis Delfi?
 • Hvordan estimerer du projektets størrelse i ressourcetræk (mandskab, maskiner og materialer)?
 • Hvordan udarbejder du et basis- og et detailbudget for projektet, og hvordan styres omkostningerne?
10. Fremdriftsstyring:

Deltagerne lærer, hvordan de sikrer, at de rigtige leverancer frembringes inden for de aftalte tidsmæssige- og økonomiske rammer. De lærer, hvordan de kan rapportere denne fremdrift (EVM).

Overordnede emner:

 • Hvordan sikrer du, at projektets leverancer frembringes inden for aftalte rammer?
 • Hvordan vurderer du, hvad der kan gøres, hvis den forventede fremdrift ikke tilvejebringes?
11. Risikoledelse:

Deltagerne undervises i risikoanalyse og risikostyring, så projektfremdriften sikres. De lærer, hvordan man identificerer risici og forholder sig til forudsætninger, datanøjagtighed, projekttype og –status. Vi arbejder med at rangordne de identificerede risici ud fra projektets/organisationens risikotolerance samt sandsynligheden og konsekvensen af risici. Deltagerne lærer at udarbejde en risikotolerancematrix, hvorfra risikohåndtering kan initieres.

Overordnede emner:

 • Hvordan gennemskuer du projektets risici, og hvordan rangordner og kategoriserer du disse?
 • Hvordan finder du ud af, hvilke risici der kræver handling, og hvilke der ikke nødvendigvis gør?
 • Hvilken rolle spiller projekttype og projektstatus?
 • Hvordan kan du overvåge og styre risici?
12. Projektafslutning:

Deltagerne lærer vigtigheden af, at projektet afsluttes og evalueres på en professionel måde, hvorved erfaringer og viden gøres tilgængelige for den øvrige organisation. De lærer, hvordan de fra starten bør indtænke afslutningen, hvorved de skaber klare retningslinjer for evaluering og ansvarsoverdragelse.

Overordnede emner:

 • Hvad indeholder en god projektafslutning og hvordan sikrer du ressourcer og tid til denne?
 • Hvordan skaber du en god ”mappestruktur” for din løbende evaluering af projektet?
 • Hvordan sikrer du, at dine medarbejdere evaluerer (ensartet) efter hver afsluttet aktivitet?
 • Hvordan sikrer du, at ansvaret kan overdrages ved projektafslutning?

Projektlederuddannelsen gør dig kompetent til at:

 • Planlægge og etablere en projektorganisation
 • Gennemføre et projekt med succes
 • Organisere et projekt på baggrund af opgaven og planen
 • Opdele et projekt i indsatsområder, milepæle, faser og beslutningspunkter
 • Forstå en projektorganisation og din egen rolle som projektleder

Eksamen
Eksamensformen er en mundtlig prøve kombineret med en erhvervscase. Når du består eksamen, får du 10 ECTS point på akademiniveau fra akademiuddannelsen i Ledelse. Du får råd og vejledning af din vejleder under forløbet.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med VIA University College.

VIA University College     

 

Underviser

Anne Dam Jensen

Anne er selvstændig konsulent og akkrediteret PRINCE2 og PRINCE2 Agile træner. Hun har eksamineret mere end 2.500 projektledere i PRINCE2, og har selv arbejdet som projekt- og forandringsleder. Anne er uddannet cand. scient. og har en ph.d. i kemi / bioteknologi.

Paul Nolan

Paul har flere års erfaring som leder, både nationalt og internationalt, samt med lederudvikling. Han træner ledere på både det taktiske, operationelle og strategiske niveau. Paul er cand.mag fra Aarhus Universitet og har en MSDS fra CBS SIMI.

Inkl. PRINCE2 certificering

Inkluderet i kurset er en certificering i PRINCE2 Foundation. PRINCE2 Foundation er en procesbaseret og kvalitetssikret tilgang til projektstyring. Med metoden kan du minimere risikoen for fejl og øge sandsynligheden for succes med projektarbejdet. Når du udvider projektlederuddannelsen med en PRINCE2 certificering, har du både et godt fundament for at lede projekter og en udbredt og anerkendt projektstyringsmetode, som du kan bruge til at samarbejde med kunder og leverandører, der også anvender metoden. Det stiller dig stærkt som projektleder, og det sikrer en fælles model for projektarbejdet.

PRINCE2 Foundation som E-learning består af 17 online undervisningsmoduler, du kan gennemgå, når det bedst passer dig. Undervisningen foregår på Ledernes lukkede læringsplatform og er på dansk. 

Certificeringen afsluttes med en fremmøde eksamen i form af en multiple choice test. Når du består, får du et certificeringsbevis.


Praktiske oplysninger

Der er følgende IT-forudsætninger:

 • Du skal have adgang til en computer med internetopkobling
 • Du skal have en opdateret browser og en opdateret version af Java
 • Vi anbefaler du benytter Google Chrome

Hvad er adgangskravene?

For at blive optaget skal du have to års erhvervserfaring eller mere. Du skal også have gennemført en af nedenstående uddannelser:
 • Relevant erhvervsuddannelse (EUD)
 • Grunduddannelse for voksne (GVU)
 • Gymnasial uddannelse (HF, STX, HTX, HHX)
 • Anden relevant uddannelse på mindst samme eller højere niveau end ovenstående

Opfylder du ikke adgangskravene?

Du kan også blive optaget, hvis du har andre uddannelsesmæssige forudsætninger, der svarer til adgangskravene eller vurderes til at have realkompetencer, der svarer til adgangskravene. Det afgør vi ved en individuel kompetence vurdering.

Hvor meget tid skal jeg forvente at bruge?

Uddannelsen er normeret til fuld tid, men der er ikke undervisning hver dag. Du bør afsætte tid til at læse og arbejde med opgaver og eksamensforberedelse mellem modulerne.

Vores samarbejdspartnere

Ledernes KompetenceCenter har samarbejdspartnere over hele landet

Som statslige uddannelsesinstitutioner har KEA, IBA, VIA, Erhvervsøkonomi Aarhus og Erhvervsakademi Dania udbudsretten til at levere uddannelser på akademiniveau, og denne ydelse leveres i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter.

 

 Københavns Erhvervsakademi  IBA Erhvervsakademi Kolding VIA University College    Viborg Dania 

 

 

Tilmelding

6 uger
Bevilges af dit jobcenter/a-kasse

Relaterede kurser til ledige (12)