Mit Lederne

Resultatafhængig løn

Tjekliste til aftale om resultatløn

Uanset hvilken form for resultatafhængig løn, der er tale om, er der en række punkter, som du og din arbejdsgiver bør overveje, når I indgår den skriftlige aftale.

Vi har udarbejdet en tjekliste, som vi anbefaler, at I bruger, når I skal udarbejde aftalen. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at aftalen foreligger i sin endelige form, inden du tiltræder stillingen, så du kender vilkårene for optjening af bonus eller provision.

 1. Hvad er formålet med aftalen? For eksempel at øge omsætning, udvikle nye processer i virksomheden mv.?

 2. Hvem er omfattet af aftalen? Er det kun dig; dig og dem, du er leder for; dig og dine kolleger i team mv.?

 3. Hvad er forudsætningerne for aftalen – og hvad gør I, hvis forudsætningerne skal ændres? Skal aftalen genforhandles?

 4. Hvordan defineres begreberne i aftalen? Eksempelvis dækningsbidrag, EBITDA, omsætning, resultat mv.

 5. Hvilke lønfordele kan du opnå, når du opfylder dine bonusmål? Er der en beskrivelse af, hvilke fordele eller hvilket beløb, der udløses med fuld eller delvis opfyldelse af målene?

 6. Hvilken periode gælder aftalen for? Og er der aftalt en frist for fornyelse/fastsættelse af mål?

 7. Hvilke mål skal opnås? Hvilke betingelser skal være opfyldt for at få f.eks. bonus, resultatløn, eller overskudsdeling? Er der tale om individuelle eller kollektive mål – f.eks. afdelingen eller virksomheden?

 8. Hvordan og hvor ofte opgøres provision, bonus mv.? Er der bestemte opgørelsesperioder for eksempelvis optjent provision?

 9. Hvilke oplysninger, tal eller fakta indgår i bedømmelsen af, om målene er opfyldt? Hvordan måles det, om målene er opnået? Hvad er sammenligningsgrundlaget eller udgangspunktet, og hvornår måles der?

 10. Hvilken information skal du have adgang til for at kunne kontrollere, om målene er opfyldt? Det bør fremgå af aftalen, at du har krav på dokumentationen – også i forbindelse med fratrædelse.

 11. Hvornår udbetales resultataflønningen?

 12. Bortfalder aftalen ved periodens udløb? Eller løber aftalen videre til en af parterne siger den op? Fastsæt evt. en dato for genforhandling.

 13. Hvad gælder, hvis ansættelsesforholdet opsiges i den periode, hvor aftalen gælder? Både ved din og din arbejdsgivers opsigelse? Bemærk, at udgangspunktet er, at du har krav på en forholdsmæssig andel af resultataflønningen.

 14. Hvilket lovgrundlag regulerer aftalen? Vi anbefaler, at du og din arbejdsgiver aftaler, at handelsagentloven finder anvendelse. Hvis du ikke er funktionær, anbefaler vi, at I aftaler, at funktionærloven er gældende for så vidt angår din bonusaftale.

Husk at sikre dig, at aftalen foreligger i sin endelige form, inden du tiltræder stillingen.

Læs mere om forhold du særligt skal være opmærksom på