Mit Lederne

Ofte stillede spørgsmål

Statistikkens begreber

Arbejdsmarkedet for ledere er kendetegnet ved stor lønspredning.

For at synliggøre denne spredning viser tabellerne gennemsnit, medianer og fraktiler. Desuden indeholder statistikken forskellige begreber for karakteristik af respondenter og svar. Her kan du læse om, hvad begreberne dækker over.

Hvad dækker begreberne over?

Lønspredning

Lønnen for ledere varierer meget for den enkelte leder, stilling og virksomhed. Der kan meget nemt være en forskel i månedslønnen på 10-15.000 kroner mellem to ledere, der har samme titel, alder og uddannelsesniveau. Derfor er det vigtigt ikke kun at kigge på gennemsnitslønnen, men også på spredningen.

I hver løntabel oplyses medianlønnen, som er den typiske løn for den pågældende gruppe, men tabellerne indeholder også oplysninger, der viser, hvad de højt- og lavtlønnede tjener. Ved at se på forskellen mellem medianløn og 25, 75 og 90 %-fraktilerne, kan du se, hvor stor lønspredningen er på de forskellige dele af ledernes arbejdsmarked.

Det er værd at overveje, hvor du skal ligge i forhold til gennemsnittet. Tænk over, om du har særlige kvalifikationer eller resultater, der kan begrunde, at du skal ligge over gennemsnittet. Overvej her også den aktuelle markedssituation.

På den baggrund kan du måske gå efter at få det samme som den højestlønnede fjerdedel (75 %-fraktilen) eller ligefrem 90 %-fraktilen. Læs nedenfor om fraktil og kvartil.

I 2018 var gennemsnitslønnen for privatansatte ledere 57.920 kroner om måneden.

 

Lønspredning for ledere i den private sektor 2018

Lønspredning private

Median, kvartil og fraktil

Medianer og fraktiler er begreber, der beskriver, hvad der sker, når man ordner alle lønningerne i rækkefølge efter størrelse. En fraktil er en del af en gruppe.

Eksempel: 100 medlemmer stilles i rækkefølge efter lønnens størrelse.

Løn for person nr. 90 90 %-fraktil (høj løn)
Løn for person nr. 75 75 %-fraktil (øvre kvartil)
Løn for person nr. 50 50 %-fraktil (median)
Løn for person nr. 25 25 %-fraktil (nedre kvartil - lav løn)

Gennemsnittet er summen af alles løn divideret med antallet af personer.

Fordelene ved at bruge disse statistiske mål er, at de giver et godt udtryk for, hvordan lønnen er spredt inden for en gruppe. Ved lønfastsættelsen kan du ofte med fordel benytte fraktilerne til at finde et rimeligt lønniveau, der harmonerer med dine arbejds- og ansvarsområder.

Gennemsnit og median

Gennemsnit og median er ikke det samme. Medianen har ofte en mindre/lavere værdi end gennemsnittet.

Det kan forklares ved, at der typisk er nogle få, der tjener markant mere end de øvrige. Disse få trækker gennemsnittet op, men ændrer ikke noget på medianen. Medianen giver dermed et mere stabilt tal for lønniveauet i en gruppe end gennemsnittet.

Da gennemsnitslønnen næsten altid ligger højere end medianlønnen, kan du med fordel slå på gennemsnitstallet, hvis du vil have argumenter for at få en lønforhøjelse.

Løn

Tallene i statistikken er månedslønnen i september inklusiv bonus, overarbejdsbetaling, alle tillæg, arbejdsgiverens og eget pensionsbidrag, værdi af fri bil og lignende.

Uddannelse

Lønstatistikken bygger på de faktisk beståede, kompetencegivende uddannelser.

Medlemmerne bliver spurgt om deres højest fuldførte uddannelse med disse svarmuligheder:

 • Ingen ud over folkeskoleniveau
 • Student/HF/HH/HTX o.l.
 • Faglært, erhvervsfaglig uddannelse o.l.
 • Kort videregående uddannelse eller merkonom, teknonom, akademiuddannelse o.l.
 • Mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse
 • Lang videregående uddannelse eller masteruddannelse
 • Ph.d. eller mere
 • Anden

I tabellerne er Ph.d. og "Lang videregående uddannelse eller masteruddannelse" slået sammen.

Flere ledere har – ud over dette – en del efteruddannelse. Det er desværre ikke muligt at behandle dette i lønstatistikken.

Branche

I spørgeskemaet, der bruges til at udarbejde lønstatistikken, oplyser de enkelte medlemmer, hvilken af 41 brancher de er ansat i. Hvis du vil se, hvad virksomhedens "officielle" branche er, kan du slå virksomheden op i CVR-databasen. Bemærk, at mange virksomheder hører til mere end en branche.

Gå til www.cvr.dk

Geografi

Ledernes lønstatistik og lønberegner bruger en geografisk inddeling af landet i otte landsdele, der følger Danmarks Statistiks opdeling i landsdele.

Opdeling i landsdele til statistik

Du kan også se en detaljeret liste over, hvilke kommuner der hører til hvilke landsdele.

Se liste som pdf

Stilling

Du kan finde tabeller med oplysning om gennemsnitsløn og lønspredning fordelt på stilling her: 

Løntabeller i den private sektor
Løntabeller i den offentlige sektor

Ledernes lønstatistik bygger på medlemmernes indberetninger af lønforhold og navnet på deres stilling. Der er ikke tale om en egentlig funktionsbeskrivelse af jobbet, men kun titlens navn. Det er derfor heller ikke muligt at komme med en præcis definition på den enkelte titel.

For at sikre medlemmernes anonymitet offentliggør vi kun tal, hvis der er svar fra mindst fire personer med samme titel.

Lederniveau

Lederne bliver spurgt om, hvilket ledelsesniveau de arbejder på. I beregninger vedrørende ledelsesniveau opererer lønstatistikken med fire niveauer:

 • Topledere: Omfatter administrerende direktører og øvrig direktion
 • Mellemledere: Befinder sig under direktionsniveau og har ledelsesansvar for ledere og eventuelt også andre medarbejdere
 • Linjeledere: Ledere i førstelinje med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere
 • Ledere uden personaleansvar/særligt betroede medarbejdere

Lønstatistikken omfatter kun ansatte – ikke selvstændige – så svar fra selvstændige er ikke medtaget i statistikken.

Denne opdeling på ledelsesniveau baserer sig udelukkende på medlemmernes svar.

Opdateret: 15.08.2019