Mit Lederne

Ofte stillede spørgsmål

Sådan laves lønstatistikken

Her kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål til, hvordan Ledernes årlige lønstatistik beregnes og udformes.

Læs blandt andet om statistikkens pålidelighed, hvem der deltager, og hvordan du skal forholde dig til tallene.

Når du skal vurdere din løn, er det vigtigt, at du inddrager så mange forhold som muligt. Vi anbefaler derfor, at du ikke kun bruger rapporten Lederløn, men også Ledernes Lønstatistik, som giver dig mulighed for at beregne din løn meget detaljeret.

Få svar på dine spørgsmål

Hvornår er tallene fra?

Lederne spørger hvert år medlemmerne om deres løn, arbejdstid, pension med videre for september. Tidspunktet er valgt, fordi næsten alle andre lønstatistikker i Danmark ligeledes laves for september.

Hvem deltager i undersøgelsen?

Lederne beder alle ansatte medlemmer om at bidrage med oplysninger til brug for lønstatistikken. Oplysningerne indsamles ved at udsende et internetbaseret spørgeskema til de medlemmer, som har oplyst Lederne om deres mailadresse. Svarene kommer fra alle medlemmer, både privat og offentligt ansatte, der bor og arbejder i Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne), og som er ansat i stillinger uden løntilskud fra det offentlige.

Der var i 2018 svar fra 16.367 medlemmer, som kunne bruges til statistikken, heraf 14.424 privatansatte og 1.943 offentligt ansatte. 19 procent af de medlemmer, som fik tilsendt spørgeskemaet via e-mail, har med deres svar leveret data til lønstatistikken.

De indsamlede data bliver hvert år gennemgået nøje for at rense dem for åbenlyse fejlindtastninger.

Hvad indebærer fortrolighed?

Din besvarelse behandles strengt fortroligt. For at sikre medlemmernes anonymitet offentliggøres der kun tal for grupper, hvor der er svar fra mindst fem personer. 

Hvor og hvornår kan man se resultaterne?

Medlemmerne af Lederne kan se resultaterne her på hjemmesiden i december. Hjemmesiden har bedst plads, så her ses flere oplysninger end andre steder. Hovedresultaterne bringes i en rapport, der udkommer i december.

På baggrund af de indsamlede svar udformer Lederne med  Ledernes Lønstatistik, som medlemmerne har adgang til på Ledernes hjemmeside. Her ligger årets nye tal i november. I Lønberegneren fremskrives tallene hver dag til dags dato. Fremskrivningen svarer i år til en årlig lønstigning på 1,6 procent.

Hvor pålidelig er statistikken?

Statistikken er retvisende. Når man sammenligner tallene med de statistikker, som for eksempel Danmarks Statistik eller arbejdsgiverforeningerne laver på baggrund af oplysninger fra virksomhedernes lønbogholderi, så svarer de i sin helhed til hinanden. Statistikken bygger altså ikke specielt på de højtlønnede, lavtlønnede, yngre eller ældre. Der er tværtimod tale om den mest omfattende, detaljerede og aktuelle samling af oplysninger om lønforholdene for ledere i Danmark.

Rapporten viser gruppe for gruppe præcist, hvad de personer, der har svaret, tjener. Men problemet med en trykt statistik er, at det kan være svært at finde sig selv, da antallet af sider begrænser detaljeringsgraden. Ledernes arbejdsmarked er særdeles varieret. Der er ikke en hel masse personer, som ligesom dig er for eksempel afdelingschef, bor i Østjylland, er 47 år, har en mellemlang videregående uddannelse, arbejder i metalindustrien, har haft fire lederstillinger i karrieren og så videre og så videre.

Til at løse problemet med "at finde tal om sig selv" har Lederne udviklet en matematisk statistisk analysemodel. Alle svar fra alle medlemmer hældes ned i én bøtte. Statistikprogrammet sættes til at udregne, hvilke variabler der har mest forklaringskraft, og hvor meget hver enkelt betyder. Ud i den anden ende kommer en mængde tal, som viser, hvordan statistikken ville se ud, hvis der faktisk eksisterede mange andre med samme alder, uddannelse, geografi, anciennitet, stilling, branche med videre som dig.

Den statistiske model er særdeles robust og pålidelig. Den kommer ud med ganske præcise og detaljerede tal, og de kan ses i Ledernes Lønstatistik. Modellen er det bedste redskab til at vurdere den aktuelle markedssituation for lederes løn.

Hvad kan jeg finde i rapporten?

Rapporten Lederløn udsendes til medlemmerne med nyhedsbrevet Nyt fra Lederne.

Se de seneste udgaver af Lederløn

I Lederløn er der optrykt tabeller med oplysning om gennemsnitstal og lønspredning for ledere opdelt på en række parametre, som for eksempel uddannelsesniveau og virksomhedens beliggenhed.

Der oplyses for hver enkelt gruppe antal svar og gruppens løn siden sidste år. For at give et sandfærdigt billede af stigningsprocenten er den beregnet med den sammensætning af aldersgrupper, stillinger, og virksomhedernes placering i landet, som der var året før.

En stor del af tabellerne med oplysning om løn og øvrige ansættelsesforhold kan kun ses her på hjemmesiden.

Hvordan fungerer lønberegneren?

I Lederløn er der optrykt tabeller med oplysning om gennemsnitstal og lønspredning for ledere opdelt på en række parametre, som for eksempel uddannelsesniveau og virksomhedens beliggenhed.

Der oplyses for hver enkelt gruppe antal svar og gruppens løn siden sidste år. For at give et sandfærdigt billede af stigningsprocenten er den beregnet med den sammensætning af aldersgrupper, stillinger, og virksomhedernes placering i landet, som der var året før.

En stor del af tabellerne med oplysning om løn og øvrige ansættelsesforhold kan kun ses her på hjemmesiden.

 • Stilling
 • Antal underordnede
 • Antal underordnede ledere
 • Alder
 • Uddannelsesniveau
 • Anciennitet i nuværende job
 • Antal lederjob i karrieren
 • Branche
 • Sektor
 • Antal ansatte på virksomheden
 • Virksomhedens beliggenhed

Disse variabler er valgt ud fra en matematisk analyse af, hvilke der giver den største forklaringsværdi. Analysen viser, hvad hver enkelt af disse faktorer betyder for lønnen, hvis man holder alle andre faktorer fast. Analysen beregner altså for eksempel, at arbejde i Nordjylland trækker ned med X kroner i forhold til gennemsnittet og i København op med Y kroner.

Modellen tager udgangspunkt i gennemsnitslønnen for alle ledere. Derefter trækkes fra og lægges til ud fra, hvilke oplysninger der vælges for hver af de enkelte parametre. Det betyder, at man kan få et statistisk korrekt estimat over lønnen for enhver kombination af disse parametre, også for de kombinationer, hvor der er få eller ingen "virkelige" personer, der har svaret.

Der beregnes altså en faktor for, hvor meget hver variabel påvirker lønnen ud fra alle svar. På baggrund af årets konkrete svar inden for hver stilling kan man så med disse beregnede faktorer estimere, hvad lønnen vil være for eksempel HR-Chefer med enhver alder, uddannelse, branche osv.

Det skal du være opmærksom på
Oplysningerne om, hvor mange der har aktieaflønning, og hvor stor en andel af lønnen, der udgøres af tillæg, bygger på relativt få svar, for der er rent faktisk ikke så mange ledere, der har aktieaflønning eller løntillæg. Så for disse to emner – og kun for disse to – kan der komme nogle upræcise svar.

Det skal du være opmærksom på

Ved læsning af de mange tabeller i rapporten og her på hjemmesiden skal man være meget opmærksom på ikke at overfortolke tallene. Et højt eller lavt tal for lønniveau eller lønstigning kan være udtryk for mange forskellige ting.

Der kan være tale om, at nogle brancher, stillinger og til dels landsdele viser et højt lønniveau, fordi de har flere højtuddannede blandt deres ledere end andre brancher, eller fordi lederne i denne branche er ældre og mere erfarne end gennemsnittet. Disse brancher/stillinger/landsdele vil så vise et højt lønniveau, selv om medarbejderne i branchen måske tjener dårligere, end ledere med deres alder og uddannelse ville gøre i andre brancher/stillinger/landsdele. Høje/lave lønstigninger kan skyldes, at branchen er i færd med at ændre sin personalestruktur. Endeligt kan der i de grupper, hvor tabellerne bygger på relativt få svar, også være tale om rene tilfældigheder, hvis det er en anden gruppe af ledere, der har svaret i år end sidste år.

Opdateret: 14.08.2019