Mit Lederne

Ofte stillede spørgsmål

Øvrige tal om ansættelsesvilkår

Læs mere her om de tal fra lønstatistikken, der vedrører ansættelsesvilkår for privatansatte.

Her kan du få et hurtigt overblik over de data fra lønstatistikken, som beskriver forhold ved ansættelsesvilkår for privatansatte. Du kan eventuelt bruge de forskellige emner ved en forhandling af dine ansættelsesvilkår.

Læs mere om de forskellige emner

Pension

Kun to procent af ledere har ikke pensionsordning. De fleste har det gennem deres ansættelsesforhold, men der er også en del, som har en privat pensionsordning, eventuelt som supplement til arbejdsmarkedspensionen. Den gennemsnitlige indbetaling til pension er 12,8 procent. Otte ud af ti privatansatte ledere indbetaler mindst 15 procent til pension, og kun hver tiende sparer mindre end 8 procent op.

Pension privat 2018 

En person kan have mere end en pensionsordning, hvorfor summen er over 100 procent.

Med lønstatistikkens beregner har du mulighed for at se pensionsdækningen for de forskellige stillingskategorier.

Se Ledernes lønstatistik

Bonus, tillæg og aktieaflønning

Lønnens sammensætning varierer fra leder til leder. I den private sektor er det 41 procent, der har et element af bonus, overskudsdeling, resultatløn eller lignende i deres lønpakke. For den gruppe, der har en bonusordning, udgør bonusdelen i gennemsnit ti procent. Der er kun en lille gruppe af ledere, hvor en betydelig del af lønnen er direkte afhængig af de opnåede resultater. Kun for seks procent af ledergruppen udgør bonussen 20 procent af lønnen eller mere.

Syv procent af de privatansatte ledere får tillæg for funktion, kvalifikation, rådighed, overarbejde eller andet. Disse tillæg udgør kun én procent af lønnen for alle privatansatte ledere, men udgør ti procent af lønnen for de, der får tillæggene.

Lønsammensætningen for ledere i den private sektor:

Andel af ledere der får dette Andel af lønnen der i gennemsnit udgøres af bonus/tillæg
Blandt alle ledere Blandt de ledere, der får bonus/tillæg
Tillæg
(kvalifikations- eller funktionstillæg samt tillæg for overarbejde/rådighed)
7 % 1 % 10 %
Bonus, overskudsdeling, resultatløn og lign. 41 % 4 % 10 %

 

Bonus, overskudsdeling, resultatløn og lignende har størst betydning for toplederne. Det udgør ni procent af lønnen for topledere, men kun tre til fem procent for mellemledere, linjeledere og betroede medarbejdere/ledere uden personaleansvar.

Bonus opgjort på ledelsesniveau:

Hvor stor en andel af lønnen, der udgøres af bonus, overskudsdeling, resultatløn og lign.
Topleder 9 %
Mellemleder 5 %
Linjeleder 3 %
Betroede medarbejdere/ledere uden personaleansvar 3 %

 

Aflønning med aktier
Andelen af privatansatte ledere, der har en eller anden form for aktieløn som en del af deres aflønning, er i år fire procent. Tallet var svagt stigende fra 2003 til det toppede i 2008. Men fra finanskrisen ramte i 2008 er andelen af ledere, der får en del af lønnen via aktier, faldet betydeligt.

Aktieaflønning privat

 

Det er typisk de højestlønnede ledere, der har aktieaflønning som en del af den samlede løn. Blandt gruppen af ledere med en månedsindkomst på 100.000 kroner eller derover har 19 procent en eller anden form for aktieaflønning, mens det kun drejer sig om under en procent af de ledere, der tjener mindre end 40.000 kroner om måneden.

Andel af forskellige indkomstgrupper i den private sektor, der har aktieaflønning som en del af lønnen 

 

Ferie og fridage

Lederne har typisk seks ugers aftalt ferie og fridage med løn. Helt præcist har de i gennemsnit 29,6 dages ferie. Ud over dette er det stadig mere almindeligt, at virksomhederne giver medarbejderne frihed med løn på særlige dage, der ikke er officielle helligdage, som for eksempel juleaftensdag. Lederne har i gennemsnit fri med løn på 2,6 af disse ”uofficielle helligdage”.

Andel, der har frihed med løn (oven i ferie og feriefridage):

Juleaften 87 %
Nytårsaften 65 %
Halv nytårsaften  13 %
Fredag efter Kristi Himmelfart 23 %
1. maj 16 %
Halv grundlovsdag 14 %
Hel grundlovsdag 52 %

Det er vigtigt at huske, at loven kun giver dig ret til fem ugers ferie – resten er noget, du skal aftale.

Arbejdstid

Flere end otte ud af ti ledere arbejder mere end 37 timer pr. uge. Knap halvdelen af alle ledere, 45 procent, har en arbejdsuge på 45 timer eller mere. Den gennemsnitlige arbejdstid for ledere er 44 timer pr. uge. Kun to procent af lederne arbejder under 37 timer pr. uge.

Samlet ugentlig arbejdstid. Andele – i procent:

Under 37 timer 2 %
37 timer 15 %
38-39 timer 6 %
40-44 timer 33 %
45-49 timer 23 %
50-55 timer 13 %
56-59 timer 5 %
60 timer eller mere 4 %

 

Jo højere ledelsesniveau, jo længere er arbejdstiden, både på arbejdspladsen og hjemme. Topledere arbejder i gennemsnit 49,5 timer ugentligt, mens ledere uden personaleansvar/betroede medarbejdere i gennemsnit arbejder 41,2 timer.

Ledere tager noget af arbejdet med hjem, i gennemsnit 3,8 timer ugentligt.

Privat sektor - gennemsnitlig ugentlig arbejdstid

Personalegoder

Som et supplement til lønnen har de fleste ledere andre elementer i deres lønpakke. Det drejer sig for eksempel om firmabil, fri telefon og betalt computer på privat adressen.

Sundhedsforsikring knyttet til ansættelsen er vokset en smule de sidste fem år, så 76 procent nu har sundhedsforsikring som led i ansættelsen.

Telefon, der betales helt eller delvist af arbejdsgiveren og betalt hjemme-PC, er meget udbredt og ligger rimeligt konstant, så 77 procent af lederne har fri telefon, og 60 procent har betalt hjemme-PC og/eller fri internetadgang.

Det er kun to procent af lederne, der har skrevet en aftale om outplacement/genplacering, i tilfælde af at man mister jobbet, ind i deres kontrakt.

Personalegoder privat

Klausuler

Knapt hver femte leder er omfattet af begrænsninger i muligheden for, hvilke ansættelser vedkommende kan tage fremover. Antallet af ledere med klausul har gennem de sidste år været nogenlunde konstant.

Klausuler i ansættelsen i procent:

2014 2015  2016 2017  2018
Ingen klausul 81 81  81  81  82
Konkurrenceklausul 14 14  14  14  14
Kundeklausul 5 6  6  5  5
Jobklausul 4 3  4  4  4
Heraf:      
Både kunde- og konkurrenceklausul 3 4  3  3  3
Både kunde- og jobklausul 1 1  1  0  1
Både job- og konkurrenceklausul 1 1  1   1  1
Både kunde-, job- og konkurrenceklausul 0 1  0  0  1

 

Opdateret: 15.08.2019