Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs vores cookiepolitik

Tjenstlig samtale

Har du modtaget en indkaldelse til en tjenstlig samtale? Så er det vigtigt, du kontakter os. Vi rådgiver dig om, hvordan du forbereder og forholder dig både før, under og efter samtalen - og vi kan rådgive dig bedst muligt, hvis vi er inde over sagen fra start.

Bliver du indkaldt til en tjenstlig samtale, har du ret til at vide, hvad samtalen handler om. Så har du ikke modtaget en dagsorden, skal du kontakte din arbejdsgiver for at få nærmere oplysning om temaet for samtalen.

Fortæl mig mere

Hvad er en tjenstlig samtale?

Hvis du er indkaldt til en tjenstlig samtale med din arbejdsgiver, kan den have forskellig karakter.

Der kan være tale om en samtale, hvor din arbejdsgiver alene instruerer dig i, hvordan du skal udføre dit arbejde, orienterer dig om omlægning af opgaver, ændring af arbejdsgange eller andet, der ligger inden for en arbejdsgivers ledelsesret.
  
Der kan også være tale om en mere alvorlig samtale, der handler om din opgavevaretagelse, disciplinære forhold (eksempelvis overholdelse af interne retningslinjer), din adfærd eller samarbejdsvanskeligheder eller lignende. Lederne deltager ikke i tjenestlige samtaler, medmindre der er tale om en sag af helt principiel karakter. Til gengæld hjælper vi gerne med forberedelsen, og vi kan også assistere dig telefonisk både under og efter samtalen, hvis der er behov for det. Derudover kan vi om nødvendigt deltage i forhandlingen med din arbejdsgiver efter samtalen.

Hvordan håndterer du en tjenstlig samtale?

Vi kan klæde dig på til samtalen, så du står stærkest muligt, og vi hjælper dig videre i forhold til det eventuelle efterfølgende forløb. Vores erfaring er, at vores medlemmer ofte selv ønsker at tage samtalen, når vi har været inde over og har klædt vedkommende godt på. Du kan altid selv overveje, om du vil medbringe en bisidder i form af din tillidsrepræsentant, en kollega, ven eller en anden. Hvis der foreligger en principsag, deltager vi i mødet som bisidder.


Tjekliste til brug for offentligt ansatte medlemmer, der er indkaldt til en tjenstlig samtale:

Før samtalen:

 1. Formålet med afholdelse af en tjenstlig samtale er at give dig en klar tilkendegivelse af, hvilke forhold arbejdsgiver ønsker at ændre, og eventuelt oplever som utilfredsstillende. Det er ledelsen, der har behov for at komme med et budskab, og derfor anbefaler vi også, at du lytter mere, end du taler under den tjenstlige samtale.
    
 2. Forbered dig inden samtalen. Hvis du ikke er blevet oplyst om samtalens tema, kan du bede din arbejdsgiver om oplysninger inden samtalen, så du kan forberede dig.
     
 3. Du har ret til at tage en bisidder med til mødet.  Som udgangspunkt deltager Lederne ikke som bisidder til tjenstlige samtaler, i stedet klæder vi dig på til selv at håndtere den tjenstlige samtale. Det er vores erfaring, at det i langt de fleste tilfælde er en fordel, at du i denne fase selv håndterer din sag. Nogle gange kan det være en god idé, hvis der er en person i din omgangskreds, der har mulighed for at deltage. Det er vigtigt at være opmærksom på, at bisidderens rolle alene er at lytte og observere – den pågældende er ikke partsrepræsentant, og deltager derfor heller ikke aktivt i samtalen. Af samme grund kan det være en god ide at vælge en person, som ikke står dig for nær.

 
Under samtalen:

 1. Spørg ind til de kritikpunkter eller lignende, som arbejdsgiver fremsætter. Det er vigtigt, at du forstår budskabet klart. Nogle gange er arbejdsgivere vævende og uklare i sådanne situationer. Det er vigtigt for dine muligheder for at forandre på det anførte forhold, at du rent faktisk har forstået kritikken.
     
 2. Bed din arbejdsgiver om at få klare og målbare fremadrettede mål. Disse mål skal fremgå af referatet.
    
 3. Det er vigtigt, at du under samtalen medvirker til, at det hele ikke ender i ”mudderkastning”. Hvis du bliver meget berørt af kritikken, så bed i stedet om at få mulighed for at kommentere arbejdsgivers synspunkter skriftligt efterfølgende. Bed din arbejdsgiver om at dokumentere de påstande, der fremsættes, hvis det giver mening.
     
 4. Det er altid muligt at bede om en mødeafbrydelse, hvis du føler behov for det.
     
 5. I de fleste situationer bør I aftale et opfølgningsmøde, hvor du og arbejdsgiver tager stilling til situationen. Mødet skal ligge på et tidspunkt, hvor du har haft en reel mulighed for at nå at rette op. Tag her højde for ferie, kurser og andet fravær. 
      
 6. I visse tilfælde kan det være en fordel at lave en aftale med os i Lederne, hvor en konsulent vil være at træffe på telefonen under den tjenstlige samtale. Så kan du under mødet bede om en mødeafbrydelse, hvor du kan ringe konsulenten op. 
    
 7. Bed om, at der bliver taget referat af samtalen. Medbring selv en notesblok, så du kan gøre dine egne notater enten under eller umiddelbart efter samtalen.
     
 8. Som udgangspunkt fraråder Lederne, at du skriver under på referatet ved samtalen. Bed i stedet om at få referatet med hjem til gennemlæsning, inden du underskriver. Hvis din arbejdsgiver insisterer på at få din underskrift, skal du alene skrive under på, at du har modtaget referatet, men tage forbehold for din organisations godkendelse. Skriv forbeholdet direkte på referatet.

Efter samtalen (opfølgning):

 1. Læs referatet igennem, og kommentér det sagligt. Da de oplysninger, der fremkommer i forbindelse med en tjenstlig samtale, typisk vil udgøre en vigtig del af arbejdsgiverens/myndighedens oplysning af sagen og dermed beslutningsgrundlag, er det vigtigt at rette alle faktuelle fejl.
      
 2. Kontakt eventuelt os for juridisk rådgivning eller ledersparring.

Hvad kan der komme ud af en tjenstlig samtale?

I de situationer, hvor samtalen omhandler nogle forhold som du kritiseres for, kan samtalen munde ud i en påtale eller en advarsel. I enkelte, mere alvorlige tilfælde kan en tjenstlig samtale munde ud i, at du bliver indstillet til afsked.

En påtale kan gives til dig med det samme, og kræver ikke, at du bliver partshørt om den. Advarsel og afskedigelse er derimod en afgørelse i juridisk forstand, så derfor skal du altid partshøres, før en afgørelse kan træffes.

Husk, at vi kan rådgive dig under hele forløbet i forbindelse med en tjenstlig samtale, herunder hvilke rettigheder du konkret kan påberåbe dig.   

Hvad er en partshøring?

Når du er ansat i det offentlige, skal  ansættelsesretlige sanktioner træffes ved afgørelse. Før, man kan træffe en afgørelse, skal du høres. Det betyder, at din arbejdsgiver skal sende en partshøring, hvori han/hun begrunder, hvorfor de mener, at du skal have en advarsel eller skal afskediges. Du skal herefter have en passende frist for indsendelse af dine bemærkninger. Det er frivilligt, om du vil afgive dine bemærkninger, men vi anbefaler, at du afgiver bemærkninger, hvis du er uenig i afgørelsen. Når din arbejdsgiver har modtaget dine bemærkninger, skal de tage stilling til dem, og på den baggrund kan de træffe en endelig afgørelse.
  
Vi opfordrer dig til i god tid at sende et udkast til dit partshøringssvar ind til os, så vi kan gennemgå det sammen med dig og give dig gode råd, inden du sender det til din arbejdsgiver.

Her har du nogle generelle, gode råd til dit partshøringssvar:

 • Skriv kort og præcist
   
 • Skriv konstruktivt; hold en pæn tone og bliv på din egen "banehalvdel" – undlad at komme med beskyldninger mod din arbejdsgiver
     
 • Husk, formålet er, at få din arbejdsgiver til at ændre syn på sagen
    
 • Forhold dig så vidt muligt til de forhold, din arbejdsgiver fremfører i den påtænkte afskedigelse (advarsel)
    
 • Kommentér kun de ting, som er direkte relevante for den eventuelle afskedigelse (advarsel)
    
 • Stil spørgsmål, hvis de kan tænkes at ændre din arbejdsgivers opfattelse af tingene
    
 • Tag forbehold for at komme med yderligere kommentarer, hvis der dukker nye informationer op.

Få hjælp hos Lederne
Som sagt er du velkommen til at sende dit udkast ind til os, så vi kan tage en drøftelse og eventuelt komme med supplerende bemærkninger. Send det til os i god tid inden fristens udløb.

Indsend dit udkast   
Efter aftale med dig kan vi, samtidig med at du sender dit partshøringssvar, kontakte din arbejdsgiver for en drøftelse af sagen.

Hvad er en fratrædelsesaftale?

Hvis din arbejdsgiver ønsker at indgå en fratrædelsesaftale, typisk som en del af en afskedigelsessituation, opfordrer vi dig til at sende din arbejdsgivers udspil til en fratrædelsesaftale ind til os, hvorefter vi kan klæde dig på til forhandlingen. Alternativt tilbyder vi at kontakte din arbejdsgiver direkte for en telefonisk forhandling af fratrædelsesaftalen.

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, som erstatter den normale opsigelse. Derfor skal du som minimum sikre dig de samme rettigheder i aftalen, som hvis du var blevet sagt op – og gerne bedre.

Læs mere om fratrædelsesaftaler
Indsend dit udkast til en aftale

Kontakt os

For at kunne hjælpe dig bedst muligt, har vi brug for disse oplysninger, når du kontakter os:

 1. Årsagen til, at du er indkaldt til den tjenestlig samtale   
 2. Kopi af indkaldelsen   
 3. Din ansættelseskontrakt
    

Kontakt os for rådgivning

Opdateret: 10.07.2017

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback