Mit Lederne

Tillidshverv

Talsmand

Mange talsmænd bidrager til at skabe gode løn- og arbejdsforhold for deres kolleger. Samtidig kan talsmanden fungere som effektiv medspiller, når det gælder lederuddannelse, kompetenceudvikling og gennemførelse af forandringer.

Som talsmand skal du være leder eller betroet funktionær samt repræsentere mindst ti ledere eller betroede medarbejdere i virksomheden. Du skal derudover være godkendt af virksomheden som talsmand.

Talsmandens opgaver afhænger af virksomheden samt medlemmernes ønsker og forventninger. Derfor kan der være stor forskel på, hvilke opgaver du varetager som talsmand. Dit arbejde som talsmand er også omfattet af nogle retningslinjer og aktivitetskrav.

Spørg om tillidshverv

Hvis du har brug for sparring omkring dit hverv som talsmand, er du velkommen til at kontakte advokat René Honoré.

Telefon: 3283 3534
E-mail: rho@lederne.dk

Læs om talsmandsordningen

Valg af talsmand

Når I i virksomheden skal vælge en talsmand, skal I afholde en stiftende generalforsamling. På generalforsamlingen skal I vælge den nye talsmand. Hvis der er flere, der ønsker at være talsmand, skal I afholde kampvalg. Hvis I lokalt bliver enige, kan I vælge flere talsmænd.

Talsmanden kan vælges for en periode på højst to år, og I kan afholde genvalg. Du kan finde information om retningslinjer for talsmandsordningen i Lederaftalen og Love for Lederne.

Lederaftalen § 14Love for Lederne § 23

Når I skal vælge talsmand
Talsmanden vælges ved stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer på den stiftende generalforsamling. Ifølge Ledernes Hovedbestyrelse skal der ved valget være mulighed for at stemme "ønsker ingen talsmand".

Efter valget
Når I har valgt den nye talsmand, skal I orientere Lederne. I skal sende oplysninger om navn, kontakt, medlemsnummer, tiltrædelsesdato, og eventuelt hvem den nye talsmand afløser på posten.

Send oplysninger til Lena Sørensen på les@lederne.dk

Herefter sender Lederne en anmeldelse af den nye talsmand til virksomheden, der skal bekræfte anmeldelsen. Når Lederne har modtaget den bekræftede anmeldelse, registrerer Lederne talsmanden som valgt.

Arbejdsgiveren har mulighed for at protestere over valget af talsmanden inden for en måned efter modtagelsen af anmeldelsen.

Den aktive talsmand

Hovedbestyrelsen har besluttet, at du skal være aktiv i dit virke for at kunne være registreret som talsmand hos Lederne. At være aktiv indebærer en række kriterier, du skal opfylde. I dit virke som aktiv talsmand skal du løbende deltage i forhandlinger med virksomheden.

Talsmandsundersøgelse og generalforsamling
Det er et krav, at du besvarer talsmandsundersøgelsen, som udsendes hvert andet år. Desuden skal du afholde en årlig generalforsamling for medlemmerne i virksomheden.

Det årlige talsmandsseminar
Som aktiv talsmand skal du mindst hvert tredje år deltage i det årlige talsmandsseminar. På seminaret orienterer Lederne blandt andet om nyt fra organisationen.
 
Hvis du ikke kan opfylde kravene
Du kan naturligvis fortsat fungere som talsmand, selvom du ikke kan opfylde kravene. I så fald kan du blot ikke være registreret hos Lederne. Du skal være opmærksom på, at det er en betingelse, at du er aktiv, for at du kan ansøge om et efteruddannelses- og kursusforløb, hvis du bliver opsagt som talsmand.

Talsmandens opgaver

Talsmandens opgaver afhænger af virksomheden samt medlemmernes ønsker og forventninger. Derfor kan der være stor forskel på, hvilke opgaver du som talsmand varetager. Din evne til at samarbejde med medlemmerne og den øvrige ledelse har stor betydning for den rolle, de opgaver og dermed den indflydelse, som du får i virksomheden.

Din rolle som talsmand er at være sparringspartner for kollegerne og den øverste ledelse i udvikling af lederjobs og lederkompetencer i virksomheden, samt medvirke til via rådgivning fra hovedkontoret at løse sager for de enkelte medlemmer. Det er vigtigt, at du som talsmand har kontakt med personer, der har indflydelse, beslutningskompetence eller på anden måde interesse i de områder, du arbejder inden for.

Faste møder, eksempelvis en gang om måneden, kan være en god måde at kommunikere og lægge rammer om samarbejdet på.

Typiske arbejdsopgaver

 • Lønforhandling
 • Lokalaftaler
 • Arbejdstid
 • Skiftehold
 • Overarbejde
 • Fridage
 • Videreuddannelse
 • Afskedigelse

Det er derfor vigtigt, at du som talsmand indgår i virksomhedens strategiske arbejde omkring job- og kompetenceudvikling for lederne, samt de rammer jobbene skal udføres indenfor.

Retningslinjer for talsmandens arbejde

Fra Ledernes side er der en forventning om, at du som talsmand fungerer som et naturligt bindeled mellem det enkelte medlem og hovedkontoret, og samtidig – som ambassadør for Lederne – arbejder for at synliggøre Lederne og organisationens synspunkter. Der er derfor opstillet nogle retningslinjer for talsmandens arbejde.

Lederne forventer ligeledes, at du, eventuelt i samarbejde med hovedkontoret, aktivt arbejder for, at alle ledere i virksomheden organiseres i Lederne.

Aftaler og sager
Alle typer af sager skal løses via rådgivning fra hovedkontoret. Talsmanden må ikke indgå aftaler med virksomheden uden at være i dialog med hovedkontoret.

Rådgivning
Talsmanden kan godt give medlemmet sparring, men medlemmet skal altid opfordres til at søge rådgivning hos hovedkontoret. Det kan aftales individuelt med det enkelte medlem, om det skal ske via talsmanden eller direkte mellem Lederne og medlemmet.

Opsigelse og masseafskedigelse
Ofte bistår talsmanden medlemmet under opsigelsessamtalen. Medlemmet kan imidlertid godt frasige sig talsmandens deltagelse, og det er ikke en gyldighedsbetingelse for opsigelsen, at talsmanden har deltaget under opsigelsessamtalen.

Talsmanden skal altid tage forbehold for opsigelsens saglighed og være opmærksom på, at medlemmet er bekendt med sine muligheder for at søge rådgivning hos Lederne. Ønsker medlemmet, at talsmanden kontakter hovedkontoret, skal dette ske med angivelse af cpr-nummer på det pågældende medlem.

I tilfælde af masseafskedigelse kan Lederne bistå talsmanden i de lokale forhandlinger på virksomheden. Det er dog altid en konkret vurdering og afhængig af antallet af berørte medlemmer.

Uddannelse
Herudover har talsmanden mulighed for via kontakt til Ledernes KompetenceCenter at søge bistand til indgåelse af generelle uddannelsesaftaler.

Forhandling og samarbejde

Det fremgår af Lederaftalen, at talsmanden kan kræve forhandling om spørgsmål af interesse for lederne. Det kan eksempelvis være arbejdsforhold, ferieplanlægning, generelle lønforhold samt ansættelses- og afskedigelsesprincipper.

Lederaftalens § 21, stk. 3 fastslår, at talsmanden kan deltage eller repræsentere lederne ved de lokale forhandlinger i forbindelse med uberettigede afskedigelser eller bortvisninger.

Af Samarbejdsaftalen mellem Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening fremgår det, at medlemmer af Lederne skal være repræsenteret med mindst et medlem på A-siden i virksomhedens samarbejdsudvalg. I virksomheder, hvor der er en talsmand, aftaler I med talsmanden, hvem der repræsenterer lederne i samarbejdsudvalget.

Vores undersøgelser viser, at det som regel er talsmanden eller eventuelt et medlem af sektionsbestyrelsen, der repræsenterer lederne på A-siden i samarbejdsudvalget.

Lokalaftaler
På større virksomheder, der beskæftiger mange ledere, kan det være en fordel at indgå en lokalaftale. Emner i en lokalaftale kan være:

 • Bonus 
 • Overarbejde, arbejdstid 
 • Firmabiler/telefon m.v. 
 • Uddannelse 
 • Afskedigelse
 • Orlov

Hvis du overvejer at indgå en lokalaftale, er du velkommen til at kontakte os for råd og sparring.

Kontakt Lederne om talsmandsordningen

Hvis I vil starte en talsmandsordning op

Står du og dine lederkolleger overfor at skulle starte en talsmandsordning op, er der en række overvejelser og tiltag, I bør gøre. I kan finde information om retningslinjer for talsmandsordningen i Lederaftalen og Love for Lederne.

Lederaftalen § 14Love for Lederne § 23

I er velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for råd og vejledning under processen.

Kontakt Lederne om talsmandsordningen

Første skridt
I kan med fordel indlede med at overveje og drøfte følgende spørgsmål:

 • Er der ti eller flere ledere i virksomheden, som er medlem af Lederne?
 • Hvem kan og vil stille op som talsmand?
 • Hvad skal talsmanden aktuelt tage sig af?
 • Hvad skal talsmanden på sigt arbejde for?
 • Skal der etableres et samarbejde med øvrige medarbejderrepræsentanter?
 • Skal der være en bestyrelse eller klub omkring talsmanden?
 • Hvordan skal proceduren være med hensyn til at få valgt talsmand, oprette bestyrelse mv.?

Andet skridt
Når de overordnede beslutninger er på plads, er det en god idé at kontakte virksomhedens personaleafdeling og orientere om, at I er ved at vælge en talsmand, og at I ønsker en dialog om den videre fremgangsmåde.

I bør også understrege, at I ønsker en god dialog med ledelsen, så talsmanden kan bidrage med kvalificerede input og bruges som ambassadør for de fælles beslutninger.

Tredje skridt
Herefter bør I indkalde alle virksomhedens ledere til et orienteringsmøde. Eventuelt kan I kontakte Lederne og høre om eventuel deltagelse. På mødet informerer I om jeres planer og drøfter, hvad jeres talsmand skal arbejde videre med.

I bør desuden forud for valget opfordre lederne til at melde sig ind i Lederne, hvis de ønsker at stille op eller få stemmeret.

Talsmanden vælges ved stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer på en stiftende generalforsamling. Ifølge Ledernes Hovedbestyrelse skal der ved valget være mulighed for at stemme "ønsker ingen talsmand". Du kan læse mere om valg af talsmand ovenfor.

Vedtægter
Her kan du finde eksempler på vedtægter, som I kan tilpasse til jeres talsmandsordning.

Eksempel på vedtægter for forening (Word)Eksempel på vedtægter for sammenslutning (Word)

Er du blevet opsagt som talsmand?

Hvis du er blevet opsagt som talsmand, har du mulighed for at ansøge om et efteruddannelses- og kursusforløb i Ledernes KompetenceCenter. Det forudsætter, at: 

 • Du skal være anmeldt og anerkendt af virksomheden som talsmand,
 • Du skal have mindst et års anciennitet som talsmand i virksomheden,
 • Du skal være registreret som aktiv talsmand. Du kan læse om betingelserne ovenfor.

Samtidig må opsigelsen ikke skyldes tvingende årsager. Tvingende årsager kan blandt andet være, at forhold hos dig har givet rimelig grund til opsigelsen. En anden er, at opsigelsen ikke må skyldes virksomhedslukning, lukning af den afdeling, som du er talsmand i, omorganisering, nedskæringer eller lignende, der betyder, at det ikke fortsat er muligt at beskæftige dig som talsmand.

Sådan ansøger du
Når du vil ansøge om et efteruddannelses- og kursusforløb, skal du sende din ansættelseskontrakt, opsigelse, lønseddel samt en beskrivelse af hændelsesforløbet. I beskrivelsen skal du blandt andet forklare, om opsigelsen må anses begrundet i dit arbejde som talsmand.

Ansøgningen skal du sende til advokat René Honoré

Send ansøgning

Dækning af transportudgifter

Som talsmand for Lederne har du mulighed for at få dækket dine transportudgifter i forbindelse med kurser og arrangementer. Det er dog en betingelse, at du kan dokumentere dine udgifter.

Lederne dækker udgifter til transport efter gældende regler som DSB Standard og bus. Kører du i egen bil, dækker Lederne med 3,54 kr. per km (2018).

Som udgangspunkt indbetaler vi beløbet på din NemKonto inden for ti dage. Du har også mulighed for at få udbetalt beløbet til en anden konto, hvis du oplyser registrerings- og kontonummer.

Ønsker du dækning af transportudgifter, kan du henvende dig på talsmand@lederne.dk. Husk at sende dit medlemsnummer med i mailen (men ikke dit cpr-nummer).

Opdateret: 14.08.2019