Mit Lederne

Klausuler indgået før 2016

Medarbejderklausul

En medarbejderklausul betyder, at du ikke må rekruttere medarbejdere fra din tidligere arbejdsgiver, hvis du starter egen virksomhed eller får job i en anden virksomhed.

Bemærk, at vi på denne side vejleder om de regler, der gælder for klausuler indgået før den 1. januar 2016.

Bliv klogere på medarbejderklausuler

Hvornår gælder klausulen

Medarbejderklausulen træder i kraft, når du stopper i virksomheden. Det gælder uanset, om du selv siger op eller bliver sagt op af virksomheden.

For at være gyldig skal klausulen være skriftlig – den skal fremgå af din kontrakt eller et bilag hertil. Virksomheden skal også have indgået skriftlige aftaler med de berørte medarbejdere, som du ikke må rekruttere, hvis du stopper i virksomheden. Det skal fremgå af de berørte medarbejderes aftaler, at de får en kompensation på minimum 50 procent af deres månedsløn på fratrædelsestidspunktet, som er den minimumskompensation, der er fastsat i jobklausulloven. Bliver de berørte medarbejdere ikke kompenserede, vil det ikke være i strid med klausulen at ansætte dem.

Hvor længe gælder den

Medarbejderklausulen gælder i det tidsrum, der står i din skriftlige aftale med virksomheden. Der er ingen øvre grænse for, hvor længe klausulen må gælde, men vores erfaring er, at ledere og betroede medarbejdere gennemsnitligt er bundet af jobklausuler i op til et år. Vi anbefaler, at du forsøger at forhandle en så kort løbetid på klausulen som muligt. Vi kan rådgive dig, inden du skriver under på klausulen.

Hvordan kompenseres du

Du modtager ikke kompensation, når du er bundet af en medarbejderklausul, da dine egne jobmuligheder ikke bliver begrænset af klausulen.

Hvis du overtræder klausulen

Som følge af din klausul er du forpligtet til at betale en erstatning til virksomheden for deres tab, hvis du bryder klausulen. Virksomheden skal bevise, at de reelt set har lidt et tab, og hvor stort tabet er.

Udover erstatningen kan det i din klausul også være aftalt, at du skal betale virksomheden et bestemt beløb, hvis du overtræder klausulen – en såkaldt konventionalbod. Konventionalboden skal betales til virksomheden, uanset om de har lidt tab eller ej. Beløbet kan for eksempel svare til seks måneders løn og altså være på flere hundredetusinde kroner.

Hvis du ikke betaler boden, kan virksomheden lægge sag an mod dig.

Send din kontrakt eller klausulaftale til os, inden du skriver under, så kan vi hjælpe dig med, hvad du skal være opmærksom på i forhold til at få forhandlet en eventuel konventionalbod ud af klausulen.

Forbud/påbud
Udover konventionalboden kan du også blive mødt af et krav om forbud/påbud, hvis du takker ja til et arbejde, der er i strid med din klausul. Et forbud/påbud betyder, at din tidligere arbejdsgiver kan standse din nye ansættelse eller din selvstændige virksomhed med domstolenes hjælp, hvis du overtræder klausulen. I så fald vil du med øjeblikkelig virkning skulle fratræde din stilling og standse alt arbejde i virksomheden.

Sådan begrænser du klausulen

Vi kan rådgive dig om mulighederne for at få begrænset medarbejderklausulens omfang, hvis du sender din kontrakt til os, inden du skriver under. 

Vi vil særligt se på, at varigheden af klausulen bliver så kort som muligt. Vi vil også have fokus på, hvordan du kan få formuleret klausulen så specifikt som muligt, så den ikke begrænser dig unødigt, og om du kan undgå konventionalbod.

Hvis virksomheden opsiger klausulen

Din arbejdsgiver har ret til at opsige din klausul med en måneds varsel. Denne regel gælder, uanset om du stadig er ansat i virksomheden, eller om du er fratrådt din stilling.

Opdateret: 18.10.2019