Mit Lederne

Klausuler indgået før 2016

Jobklausul

En jobklausul betyder, at du ikke må takke ja til et job i en eller flere bestemte virksomheder, som din arbejdsgiver har en aftale med. Aftalen går ud på, at virksomheden ikke må ansætte hinandens medarbejdere.

Hvis du kun er dækket af en jobklausul – og ikke en konkurrence- eller kundeklausul – må du til gengæld gerne takke ja til et job hos din arbejdsgivers konkurrenter og kunder, der ikke er omfattet af jobklausulen.

Bemærk, at vi på denne side vejleder om de regler, der gælder for klausuler indgået før den 1. januar 2016.

Bliv klogere på jobklausuler

Hvornår gælder klausulen

Klausulen træder i kraft, når du stopper i virksomheden. Det gælder uanset, om du selv siger op eller bliver sagt op af virksomheden.

For at være gyldig skal klausulen, udover at være en skriftlig aftale mellem virksomhederne, også være indgået skriftligt med dig – den vil fremgå af din kontrakt eller et bilag hertil.

Det skal fremgå af aftalen, at du får en kompensation på minimum 50 procent af din månedsløn på fratrædelsestidspunktet, som er minimumskompensationen, der er fastsat i jobklausulloven. Fremgår det ikke, er klausulen ugyldig.

Hvor længe gælder den

Jobklausulen gælder i det tidsrum, der står i din skriftlige aftale med virksomheden. Der er ingen øvre grænse for, hvor længe klausulen må gælde, men vores erfaring er, at ledere og betroede medarbejdere gennemsnitligt er bundet af jobklausuler i op til et år. Vi anbefaler, at du forhandler en så kort løbetid på klausulen som muligt. Vi kan rådgive dig, inden du skriver under på klausulen.

Hvordan kompenseres du

Du har som minimum ret til 50 procent af din løn på fratrædelsestidspunktet, inklusiv pension, bonus, vagttillæg, skifteholdstillæg, samt værdien af dine personalegoder. Vi anbefaler, at du forsøger at forhandle dig frem til en højere kompensation end de 50 procent, der er minimumssatsen i henhold til jobklausulloven.

Sådan udbetales kompensationen
Du får udbetalt kompensationen hver måned i den periode, hvor du er bundet klausulen.

Hvis du også har en konkurrenceklausul, er det kompensationsformen for konkurrenceklausulen, der træder i kraft, og den er mere fordelagtig for dig. Ved konkurrenceklausulen får du nemlig kompensationen for de første tre måneder udbetalt som et engangsbeløb sammen med din sidste månedsløn fra virksomheden. Det gør du ikke ved en jobklausul.

Hvis du får et nyt arbejde, der ikke er i strid med klausulen
Hvis du får et arbejde, som ikke er i strid med klausulen, kan virksomheden trække din løn fra dit nye job fra i din kompensation. Denne regel gælder, hvis du har et såkaldt "passende arbejde". Det vil sige et arbejde inden for det faglige område, du er uddannet indenfor eller tidligere har arbejdet indenfor. Vær opmærksom på, at klausulen forpligter dig til at søge et passende arbejde.

Hvis du ikke får et nyt arbejde
Hvis du ikke har fået et nyt arbejde, har du ret til at modtage dagpenge, samtidig med at du får udbetalt din kompensation for klausulen, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at få dagpenge.

Læs mere om betingelser for dagpenge

Hvis du overtræder klausulen

Som følge af din klausul er du forpligtet til at betale en erstatning til virksomheden for deres tab, hvis du bryder klausulen. Virksomheden skal bevise, at de reelt set har lidt et tab, og hvor stort tabet er.

Udover erstatningen kan det i din klausul også være aftalt, at du skal betale virksomheden et bestemt beløb, hvis du overtræder klausulen – en såkaldt konventionalbod. Konventionalboden skal betales til virksomheden, uanset om de har lidt tab eller ej. Beløbet kan for eksempel svare til seks måneders løn og altså være på flere hundredetusinde kroner.

Hvis du ikke betaler boden, kan virksomheden lægge sag an mod dig.

Send din kontrakt eller klausulaftale til os, inden du skriver under, så kan vi hjælpe dig med, hvad du skal være opmærksom på i forhold til at få forhandlet en eventuel konventionalbod ud af klausulen.

Forbud/påbud
Udover konventionalboden kan du også blive mødt af et krav om forbud/påbud, hvis du takker ja til et arbejde, der er i strid med din klausul. Et forbud/påbud betyder, at din tidligere arbejdsgiver kan standse din nye ansættelse eller din selvstændige virksomhed med domstolenes hjælp, hvis du overtræder klausulen. I så fald vil du med øjeblikkelig virkning skulle fratræde din stilling og standse alt arbejde i virksomheden.

Sådan begrænser du klausulen

Vi kan rådgive dig om, hvordan du begrænser jobklausulens omfang, hvis du sender din kontrakt til os, inden du skriver under. 

Vi vil særligt se på, hvordan du kan få formuleret klausulen så specifikt som muligt, så den ikke begrænser dig unødigt. Vi vil også have fokus på, at varigheden af klausulen bliver så kort som muligt, og om du kan undgå konventionalbod.

Hvis virksomheden opsiger klausulen

Din arbejdsgiver har ret til at opsige din klausul med en måneds varsel. Denne regel gælder, uanset om du stadig er ansat i virksomheden, eller om du er fratrådt din stilling og modtager kompensation fra virksomheden.

Vælger din arbejdsgiver at opsige klausulen, er du ikke længere bundet af den og har heller ikke længere ret til kompensation.

Opdateret: 18.10.2019