Mit Lederne

Ændrede vilkår

Virksomhedsoverdragelse

Som lønmodtager er du sikret en række rettigheder ved virksomhedsoverdragelse. En virksomhedsoverdragelse kan blandt andet ske ved salg, en fusion eller forpagtning.

Lov om virksomhedsoverdragelse sikrer, at du som lønmodtager ikke oplever mærkbare ændringer i dit ansættelsesforhold. Din anciennitet flytter også med over i den nye virksomhed. Hvis der er ændringer i dit ansættelsesforhold, skal du have det at vide inden for rimelig tid, så du har mulighed for at tage stilling til dem.

Hvis du er direktør, er du ikke omfattet af loven. Som direktør skal du derfor selv sikre dine rettigheder gennem blandt andet din kontrakt.

Dine rettigheder ved virksomhedsoverdragelse

Ændrede ansættelsesvilkår

Din nye arbejdsgiver kan kun ændre dit ansættelsesforhold i samme omfang, som din tidligere  arbejdsgiver kunne. Det vil sige, at hvis der skal gennemføres væsentlige ændringer i dit ansættelsesforhold, skal du varsles med et varsel, der svarer til dit opsigelsesvarsel. Drejer det sig om mindre ændringer inden for din stilling, ligger det inden for din arbejdsgivers ledelsesret, og din arbejdsgiver skal i det tilfælde give dig besked med et rimeligt varsel.

Hvis en virksomhedsoverdragelse medfører væsentlige ændringer i dit ansættelsesforhold, som du ikke vil acceptere, skal du straks protestere over for din arbejdsgiver. Det skyldes, at du ikke kan modsætte dig ændringerne, efter de er trådt i kraft, så du skal reagere med det samme. Konsekvensen kan dog blive, at du må fratræde.

Læs mere om dine muligheder ved ændrede ansættelsesvilkår

Opsigelse

Loven om virksomhedsoverdragelse forhindrer ikke, at du kan blive opsagt i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Men din arbejdsgiver skal kunne dokumentere, at der ligger økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold til grund for opsigelsen. En virksomhedsoverdragelse giver altså ikke i sig selv nogen lovlig grund til at sige dig op.

Hvis du bliver opsagt i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, anbefaler vi, at du lader Lederne gennemgå din opsigelse. Du får svar indenfor to hverdage.

Indsend opsigelse til juridisk tjek

Overenskomst på virksomheden

Hvis der er en overenskomst på din gamle arbejdsplads, vil den automatisk følge med ved virksomhedsoverdragelsen.

Din nye arbejdsgiver har imidlertid mulighed for at frasige sig overenskomsten inden for en frist på fem uger, fra han eller hun er blevet gjort opmærksom på overenskomsten. Men frasigelsen kan dog tidligst ske tre uger efter virksomheden er blevet overdraget. Det vil i første omgang ikke betyde noget for dig og de øvrige medarbejdere. Overenskomsten vil nemlig fortsætte med at gælde som individuelle ansættelsesvilkår. Disse vilkår kan din nye arbejdsgiver dog vælge at opsige, når den oprindelige overenskomst udløber.

Hvis din nye arbejdsgiver er bundet af en overenskomst, vil du som udgangspunkt blive omfattet af den. Det gælder dog kun, hvis den dækker din aktuelle arbejdsfunktion og der ikke i den nuværende ansættelse allerede gælder en relevant overenskomst, som følger med ved virksomhedsoverdragelsen. Du må dog ikke blive stillet ringere end tidligere, hvis du bliver omfattet af en ny overenskomst.

Hvis du er i tvivl om ansættelsesvilkår og rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Du får svar indenfor 24 timer på hverdage.

Kontakt Lederne for juridisk rådgivning

Hvis du er medarbejderrepræsentant

Hvis du fungerer som talsmand eller tillidsrepræsentant, vil du bevare din post også efter virksomhedsoverdragelsen. Hvis grundlaget for din repræsentation ophører ved overdragelsen, vil din post dog efter et stykke tid ophøre.

Hvis du sidder som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i en selskabsbestyrelse, er din stilling knyttet til det selskab, som overdrages. Du kan derfor ikke efter en virksomhedsoverdragelse kræve at være repræsenteret i den nye bestyrelse.

Opdateret: 21.10.2019